Beperking plicht waardeoverdracht voor kleine werkgevers

Individuele waardeoverdracht pensioen niet verplicht als bijbetalingslasten meer zijn dan €15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bij een kleine werkgever.

Dit staat in het ontwerpbesluit wijziging Besluit uitvoering Pensioenwet.

De plicht tot waardeoverdracht geldt niet indien een aanvullende bijdrage van de oude of nieuwe werkgever noodzakelijk is en:

  • de aanvullende bijdrage meer bedraagt meer dan € 15.000,- en meer dan 10% van de overdrachtswaarde; en
  • de betreffende werkgever een kleine werkgever is.

Een kleine werkgever is de werkgever twee jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag van de waardeoverdracht een premieplichtig loon betaalde van € 755.000 of minder.

Het gaat om de totale waardeoverdracht (en bijbetalingslasten), ongeacht of een eventuele partner bezwaar aantekent tegen de overdracht van het partnerpensioen.

Werking van het besluit is zeer beperkt

Uit onderzoek is bekend dat het bij 80% van de waardeoverdrachten gaat om pensioenaanspraken van 10 jaar of minder. De pensioenaanspraak bij een modaal inkomen, is in 10 jaar tijd ruim €4.000. Voor de berekening van de bijbetalingslast bij het overdragen van dergelijke pensioenaanspraken, is de rentestand van belang die geldt voor de berekening van de overdrachtswaarde. Voor 2012 ligt deze rentevoet op 2,802%. Die rentevoet, in combinatie met de aanspraken van een werknemer met een modaal inkomen die 10 jaar pensioenaanspraken wil overdragen, leidt tot een bijbetalingslast van circa €4.000. Het stellen van een absolute grens bij €15.000 leidt ertoe dat naar verwachting ruim 90% van de gevallen van waardeoverdracht niet door dit besluit wordt geraakt. Daarmee is de inbreuk tegen het recht op waardeoverdracht beperkt.

GEEN REACTIES