AOW-partnertoeslag wordt verder ingekort

Ook voor de groep die tot 1 april 2015 de AOW instroomt wordt de partnertoeslag beknot. Het betreft de hoogste inkomenscategorie├źn.

Al in 1995 heeft het toenmalige kabinet besloten dat het recht op partnertoeslag voor nieuwe instroom in de AOW met ingang van 1 januari 2015 volledig komt te vervallen. Nu heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend waarmee de partnertoeslag voor mensen die geboren zijn vóór 1 januari 1950 met een inkomen boven 46.000 euro in drie jaar wordt afgebouwd.

Huidige situatie

De hoogte van het AOW-ouderdomspensioen is gerelateerd aan de huishoudsituatie van de gepensioneerde. Een gehuwde AOW-gerechtigde ontvangt 50% van het netto-minimumloon als netto-AOW-ouderdomspensioen. Vanaf het moment dat beide partners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt ontvangen zij samen zodoende 100%. Zolang één van beiden deze leeftijd nog niet heeft bereikt bestaat er mogelijk recht op een partnertoeslag die het AOW-pensioen aanvult tot maximaal 100%. Het recht op en de hoogte van de partnertoeslag zijn primair afhankelijk van het eventuele inkomen van de jongere partner. Daarbij wordt het inkomen uit arbeid deels op de toeslag in mindering gebracht, terwijl overig inkomen volledig wordt gekort. Vanaf 1 augustus 2011 geldt daarnaast een korting van maximaal 10% op de partnertoeslag indien het gezamenlijk inkomen van beide partners boven een inkomensgrens van 162% van het wettelijk minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag) ( € 30.850,35 per jaar per 1 januari 2013) uitkomt.

Wetsvoorstel

De regering kiest ervoor om deze maatregel alleen van toepassing te laten zijn op de populatie AOW’ers met de hoogste inkomens.

Het regeerakkoord spreekt daarbij van een inkomensgrens van € 50.000 (exclusief AOW) waarboven niet langer recht op partnertoeslag geldt. Om te voorkomen dat mensen met een naar hoogte vergelijkbaar inkomen worden geconfronteerd met forse verschillen in rechten, wordt hierbij geen harde inkomensgrens maar een geleidelijke grens in acht genomen. Deze geleidelijke grens wordt vormgegeven door de korting op de partnertoeslag te maximeren op het verschil tussen het totale inkomen (excl. AOW) van beide partners en een inkomensgrens. Door daarbij deze inkomensgrens vanaf waar korting plaatsvindt vast te stellen op € 46.000, ontstaat er een range vanaf € 46.000 tot ca. € 54.000, waarbinnen de korting op de toeslag geleidelijk toeneemt van nihil tot volledig. De grens zal in de wet worden vastgelegd als percentage van het bruto minimumloon (met inbegrip van de bruto-minimumvakantiebijslag), zodat de grens automatisch ‘meebeweegt’ met de ontwikkelingen in het minimumloon, zoals de jaarlijkse indexering.

Overgangsperiode

De regering neemt zowel een aankondigingsperiode als een afbouwpad in acht. Zowel voor nieuwe AOW-gerechtigden5 als voor het zittend bestand zal 1 januari 2015 als ingangsdatum gelden, waardoor de maatregel (ruim) van tevoren kan worden aangekondigd. Vanaf 2015 zal de partnertoeslag vervolgens over een periode van drie jaar, in vier gelijke stapjes worden afgebouwd. Dat betekent dat de korting op de toeslag in 2015 voor 25% zal worden geëffectueerd, in 2016 voor 50%, in 2017 met 75% en tenslotte vanaf 2018 volledig zal zijn. Ook de afbouw geldt in dezelfde mate voor de nieuwe instroom in de AOW als voor het bestaande bestand.

GEEN REACTIES