AOV-uitspraak over aard verzekering en indemniteitsbeginsel

Rechter legt AOV uit als sommenverzekering en oordeelt dat aansprakelijkheidsverzekeraar uitkering mag verrekenen.

De verzekerde op een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt een verkeersongeval waardoor hij blijvend arbeidsongeschikt raakt. De schuld van het ongeval ligt voor het overgrote deel bij de tegenpartij.

De AOV-verzekeraar verleent verzekerde een periodieke uitkering conform de verzekeringsvoorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeraar is van mening dat hij bij de berekening van de schadevergoeding de AOV-uitkering in mindering mag brengen. Anders zou verzekerde in een financieel voordeliger positie terechtkomen dan vóór het ongeval en dat is in strijd met het indemniteitsbeginsel.

Het slachtoffer verweert zich door te stellen dat de door hem gesloten AOV-verzekering beschouwd moet worden als een sommenverzekering. En op grond van de geldende jurisprudentie is dan geen plaats voor verrekening.

De Rechtbank Rotterdam bepaalt daarom eerst aan de hand van de polisvoorwaarden of de AOV als een schade- of een sommenverzekering beschouwd moet worden.

Daarbij speelt niet zozeer de bedoeling van de verzekeraar een rol, maar vooral of in de praktijk het inkomen zowel bij de totstandkoming van de verzekering als bij het bepalen van de hoogte van de uitkering een rol heeft gespeeld. Er moet duidelijk een koppeling gelegd zijn tussen de daadwerkelijke schade en de hoogte van de uitkering wil de verzekering als schadeverzekering gekenmerkt worden. Heeft de hoogte van het inkomen bij de totstandkoming van de verzekering een rol gespeeld en nadien niet meer, dan is sprake van een sommenverzekering. De rechter kijkt hierbij bijvoorbeeld of verzekeraars periodiek controleert of de verzekerde som nog actueel is.

Zie ook de Findiprint AOV: schade- of sommenverzekering?

https://www.findinet.nl/~uploads/newsModule/findiprint_aov310510.pdf

In het onderhavige geval oordeelde de rechtbank dat sprake is van een sommenverzekering. Dat lijkt gunstig voor verzekerde omdat in diens redenering dan geen plaats is voor verrekening door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij.

Maar daar denkt de rechtbank anders over. Door AOV-verzekeraar en verzekerde is een sommenverzekering afgesloten. De AOV-verzekeraar dient derhalve bij arbeidsongeschiktheid uit te keren los van de vraag of verzekerde door die ongeschiktheid daadwerkelijk schade lijdt.

Ten opzichte van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij volgt dee rechtbank een andere redenering.

De uitkering strekt tot vergoeding van gederfde inkomsten. De aansprakelijkheidsverzekeraar is gehouden tot vergoeding van diezelfde inkomstenschade. De AOV-verzekeraar verleent een uitkering die strekt tot vergoeding van inkomensschade, welke inkomensschade in het onderhavige geval ook daadwerkelijk is geleden.

Verder hecht de rechtbank belang aan het feit “dat de wetgever bij de beantwoording van de vraag of verrekening op zijn plaats is als een factor van bijzonder gewicht heeft aangemerkt de mate waarin de betrokken sommenverzekering voorziet in een periodieke uitkering ter compensatie van inkomstenderving.”

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES