AFM: pensioenadvisering aan MKB moet veel beter

De advisering over pensioenverzekeringen in het MKB moet veel beter. Dit blijkt uit een steekproef van de AFM naar advisering bij rechtstreeks verzekerde regelingen. De financieel dienstverleners die de MKB-ondernemers over dit complexe product adviseren blijken in het algemeen te weinig ervaring en kennis van dit soort producten te hebben. De AFM komt daarom vanaf vandaag met richtlijnen voor een kwalitatief goed pensioenadviestraject. Ook gaat de AFM vervolgonderzoek uitvoeren naar aanleiding van misstanden die nu zijn geconstateerd. Waar nodig zal de AFM ook handhavend optreden.

Naast het opstellen van richtlijnen voor een kwalitatief goede pensioenadviespraktijk pleit de AFM voor het verhogen van de deskundigheidseisen voor pensioenadvisering. Bij voorkeur door middel van een aparte product dienst combinatie Pensioenen in de Wft. De AFM verwacht dit najaar met uitgebreide uitkomsten van het onderzoek te komen.

Door slechte advisering kunnen werknemers in het MKB pensioenregelingen krijgen die niet voldoen aan de gewekte verwachtingen. Het gaat hierbij om advisering over de rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen, dit zijn pensioenregelingen die rechtstreeks bij verzekeraars worden afgesloten.

Deze adviezen vallen onder de adviesregels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij de steekproef is geen onderzoek gedaan naar de bedrijfstakpensioenfondsen.

Pensioenregelingen zijn een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer. De werkgever wordt bijgestaan door een (pensioen)adviseur. Zowel de werkgever als de werknemer is voor een goede regeling dus afhankelijk van goed advies aan de werkgever. Slecht advies leidt niet per sé tot een slechte regeling, maar maakt de kans daarop wel veel groter. Werknemers moeten hun Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), dat zij jaarlijks ontvangen, zorgvuldig lezen om te bepalen of hun pensioen aan hun verwachtingen voldoet. Ze kunnen dan eventueel aanvullende maatregelen nemen.

De steekproef heeft zich geconcentreerd op het advies dat wordt gegeven aan de werkgever. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten: De mate waarin de werkgever een passend advies krijgt. De informatie die gedurende het adviesproces aan de werkgever wordt verstrekt. Hierbij is van belang dat de werkgever onder andere wordt geïnformeerd over de premie(s), de kosten, de pensioenopbouw en de risico’s die de werknemers en de werkgever lopen. Er is bij deze analyse niet gekeken naar de hoogte van de kosten die door verzekeraars in rekening wordt gebracht.

GEEN REACTIES