Afkoop klein pensioen: muggebate met olifantslast

Regering, Belastingdienst en pensioenuitvoerders hebben geen oplossing, de onwetende en niet geïnformeerde afkopers blijven de dupe.

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt bericht van je pensioenuitvoerder dat je pensioen zo klein is dat je het maar moet afkopen. We hebben het dan over een bedrag van maximaal € 458,06 op jaarbasis (cijfer 2014).

Na afkoop wordt de gerechtigde overvallen met het bericht dat dit inkomensbestanddeel leidt tot vermindering van toeslagen, zoals de AOW-partnertoeslag. De afkoop heeft namelijk plaatsgevonden op de pensioeningangsdatum van de pensioenregeling die vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Pensioenuitvoerders hebben de deelnemers daar niet op gewezen. En dat ligt ook voor de hand. Voor pensioenfondsen is het moment waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt geen regulier betaalmoment. Verder heeft het extra kosten tot gevolg omdat een herrekening van het uitgestelde pensioen moet plaatsvinden.

Welke oplossing is dan wel mogelijk? Geen enkele, schrijft Klijnsma aan de Tweede Kamer. “Andere oplossingen die zijn onderzocht, zijn in de praktijk niet uitvoerbaar of stuiten op juridische bezwaren. Daarbij kan worden gedacht aan de mogelijkheid om niet het pensioen, maar de betaling van de afkoopsom van een klein pensioen uit te stellen. In dat geval blijft het fiscale genietingsmoment op het moment van de afkoop liggen (dus voor de AOW-gerechtigde leeftijd). Pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat het uit elkaar trekken van het fiscale genietingsmoment en het betalingsmoment administratief niet uitvoerbaar is. Het aanpassen van de betreffende inkomensafhankelijke regelingen stuit op juridische bezwaren.”

Om de problemen niet nog groter te maken zullen sociale partners de pensioenregelingen moeten aanpassen. Als zij niet de pensioeningangsdatum veranderen moeten zij het mogelijk maken om pensioen op individuele basis uit te stellen. Zoals Klijnsma opmerkt: “Uitstel van de afkoop van een klein pensioen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd kan tijdelijk een oplossing bieden.”

Maar daar zijn de mensen die al in de afkoopfuik gelokt zijn, niet mee gebaat: “Zoals ik uw Kamer reeds heb geïnformeerd in antwoord op de Kamervragen van het lid Omtzigt (zie ook: Financieel nadeel door afkoop klein pensioen onomkeerbaar), is er voor de betrokken instanties op dit moment geen juridische grondslag om reeds gedupeerden te compenseren of de afkoop van een klein pensioen ongedaan te maken.

Ten slotte merk ik op dat ik ten zeerste betreur dat mensen nadelige financiële gevolgen hebben ondervonden van de afkoop van een klein pensioen. Ik zal de koepels van pensioenuitvoerders erop aanspreken dat pensioenuitvoerders hun (gewezen) deelnemers op adequate wijze dienen te voorzien van algemene informatie over de gevolgen van de afkoop van een klein pensioen. Zij kunnen onder meer de brief en formulieren over afkoop van een klein pensioen, die zij aan (gewezen) deelnemers verstrekken, daarop aanpassen.”

GEEN REACTIES