Adfiz start petitie tegen inhaal- en PE-examens

In de petitie wordt gevraagd de regelgeving over het “inhaalexamen” en een “PE-examen” alsnog ongedaan te maken.

Eerder heeft de Commissie Financiële Dienstverlening geprotesteerd tegen de verplichte PE-examinering en minister Dijsselbloem gevraagd het huidige College Deskundigheid Financiële Dienstverlening te vervangen (zie ook: Dik van Velzen: Nieuw vakbekwaamheidsstelsel is onrechtmatig).

Nu protesteert ook Adfiz tegen dit gedeelte van de nieuwe vakbekwaamheidseisen die per 1 januari 2014 van kracht worden.

“Veel brancheorganisaties in de financiële dienstverlening hebben zich in grote mate ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. In uitgebreide overleggen en in consultatiereacties hebben wij gezamenlijk uitvoerig bezwaarpunten aan de orde gesteld tegen een verplicht driejaarlijks PE-examen bij het CDFD en het Ministerie. Ook in publicaties hebben deze organisaties regelmatig tegen het verplichte PE-examen geprotesteerd. Wij allen hebben daarvoor geen enkel gehoor gevonden.

Het examenstelsel voor PE en inhaalprogramma’s wordt door de beroepsbeoefenaars niet begrepen en niet ondersteund. Dit stelsel creëert grote onzekerheid over het kunnen uitoefenen van het beroep en bedrijf. Elke drie jaar wordt de bekwaamheid van de adviseur om zijn vak uit te oefenen volledig opnieuw ter discussie gesteld. Het niet halen van het PE-examen betekent dat de adviseur zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit stelsel brengt de continuïteit van het uitoefenen van het beroep en het ondernemen in gevaar.

Deze maatregelen dragen niet bij aan de beoogde verhoging van de kwaliteit, werken de gewenste professionalisering tegen en zijn onnodig kostenverhogend. Dit stelsel vormt daarmee een rem op de gewenste instroom van jonge beroepsbeoefenaars. Adviseurs voelen zich als echte professionals niet serieus genomen en raken hierdoor gedemotiveerd. Jonge mensen met potentie en gevoel voor financiële zaken zullen gaan zoeken naar andere beroepen of ondernemersmogelijkheden. Dit alles werkt niet uit in het voordeel van klanten die behoefte hebben aan financieel advies.”

In de petitie vraagt Adfiz de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer de regelgeving over het ‘inhaalexamen’ en een ‘PE-examen’ alsnog ongedaan te maken voor de geplande inwerkingtreding in 2014. In plaats hiervan ligt het volgens Adfiz voor de hand dat er één verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit moet worden bijgewoond om de aansluiting bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen te realiseren. “Wij stellen voor dat voor permanente educatie een studiepuntensysteem wordt ingevoerd zoals dat in vele andere branches gebruikelijk is. Een verplicht inhaalprogramma en een doorlopend studiepuntensysteem voor permanente educatie motiveert adviseurs voortdurend om met de ontwikkeling van hun vakbekwaamheid bezig te zijn.”

Adfiz roept adviseurs en werkgevers in de financiële dienstverlening die door deze maatregel getroffen worden, op de petitie te ondertekenen. De petitie is te vinden onder op de pagina van petities.nl

GEEN REACTIES