Adfiz: geen wettelijke verankering transparantie schadeverzekeringen

Adfiz is geen voorstander van een ╚zwaar╚ wettelijk transparantieregime voor schadeverzekeringen. "Gelet op de aard van dit soort producten en de behoeften van de consumenten zou dit leiden tot disproportionaliteit in de regelgeving", schrijft de intermediairorganisatie in een brief aan de Tweede Kamer. "Immers, de lasten én het toezicht zouden hierdoor onevenredig toenemen en dus leiden tot hogere eindprijzen voor consumenten. Maar het zou ook tot gevolg hebben dat groepen consumenten die advies nodig hebben niet langer toegang tot advies zullen krijgen: het advies wordt te duur. Dit is maatschappelijk onacceptabel."

Adfiz herinnert eraan dat ook de Europese Commissie worstelt met het issue transparantie op schadeverzekeringsproducten. "Overwogen wordt in de zakelijke markt de zachte vorm van desgevraagde transparantie te introduceren. Eenzelfde overweging ligt er voor de consumentenmarkt. Implementatie van nadere regelgeving (IMD-2 en PRIPS) wordt voorzien rond 2013. Adfiz wil daarom de ontwikkelingen in Europa afwachten, maar kan zich op hoofdlijnen vinden in de overwegingen van de Europese Commissie en niet alleen omdat dit voor een groot deel reeds de geldende praktijk is in Nederland: een klant die informeert naar de hoogte van de beloning op een autoverzekering, zal in de regel van die adviseur antwoord krijgen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij achterdocht te wekken bij de klant en hem om die reden te verliezen. Bovendien voorkomt deze ‘zachte’ transparantievorm veel toezichtskosten en administratieve lasten."

Een aantal andere punten uit de brief:

Gespreide betaling: Incasso van de met de klant afgesproken beloning door de aanbieder moet mogelijk worden. Er dient ruimte te worden geboden voor het ‘meefinancieren’ van de advieskosten die de klant dan betaalt via/met de premie.

Efficiencyvergoeding: Uit onderzoek blijkt dat de adviseur veel werkzaamheden voor de aanbieder uitvoert. Het is volstrekt redelijk dat de aanbieder voor deze activiteiten betaalt aan de adviseur.

Abonnementen: Adfiz vindt het noodzakelijk dat het standpunt van DNB wordt ´gerepareerd´.

Fiscaliteit: Geen verschillen in de benadering door de fiscus van adviseurs die werken op provisiebasis en adviseurs die direct door de klant worden beloond, terwijl zij volstrekt dezelfde activiteiten verrichten.

Gelijk spelveld: Adfiz bepleit een sterk onderscheid tussen de onafhankelijke adviseur, die uit een breed spectrum van aanbieders adviseert, en de medewerker van een bank of direct writer, die ´slechts´ het eigen product verkoopt.

Bonusverbod óók bij schadeverzekeringen

DVD: Een nieuwe en standaardinrichting doet niet alleen geen recht aan de verschillen tussen de marktpartijen, maar legt bovendien weer extra lasten op.

Deskundigheid en vakkennis:

Adfiz bepleit het deskundigheidsbouwwerk, zoals thans verankerd in de Wft, grondig te vernieuwen.

GEEN REACTIES