Actuarieel Genootschap: stop het incidenten pensioenbeleid

Mede gezien de financieringswijzigingen op zorg- en woongebied moet pensioen meer en meer vanuit het totaal inkomensperspectief beschouwd worden.

John Smolenaers (Senior Consultant bij Towers Watson) heeft namens het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) deelgenomen aan het Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Witteveenkader van Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer. De Commissie Pensioenen heeft voor dit gesprek een position paper geschreven. In de paper plaatst, vanuit de technische en objectieve rol die de actuaris vervult, het AG de volgende kanttekeningen bij de aanpassingen van het Witteveenkader:

  • De aanpassingen van het Witteveenkader zijn uitgewerkt in gereduceerde staffels voor beschikbare premies. Het AG signaleert dat de grondslagen onder de beschikbare premiestaffel, met name het (hoge) verwachte rendement, niet in lijn zijn met de regelgeving voor uitkeringsovereenkomsten.
  • Ten aanzien van de actuariële berekeningen en de verwachte besparingen merkt het AG op dat de realisatie hiervan niet los kan worden gezien van gevolgen van het nFTK zoals dat per 1 januari 2015 zal worden geïmplementeerd.

Tevens signaleert het AG dat het noodzakelijk is om pensioen meer en meer in samenhang te beschouwen met twee andere grote maatschappelijke thema’s: Zorg en Wonen/hypotheken. Aanstaande wijzigingen in de financierings- en faciliteringsmodellen hiervan hebben grote invloed (of zullen dat krijgen) op de rol van pensioen in de inkomensvoorziening. Pensioen zal daarom meer en meer vanuit totaal inkomensperspectief beschouwd dienen te worden.

De kritiek op de manier waarop de politiek met de besluitvorming rond het pensioenstelsel omgaat wordt steeds sterker. Na de pensioenspecialisten en de Raad van State stelt ook het Actuarieel Genootschap het incidentenbeleid dat kabinet en volksvertegenwoordiging voert aan de kaak.

Binnen het pensioenterrein zijn inmiddels zoveel losse wetsvoorstellen gelanceerd dat een mogelijke samenhang niet of nauwelijks nog valt te ontdekken. Bij de indiening van het wetsvoorstel ’Witteveen 2015’ merkte de Raad van State al op dat dit voorstel geen zicht biedt “op de cumulatieve effecten van pensioenbreuken en –versoberingen en de aanzienlijke aanpassing van het Witteveenkader” Een dergelijk debat kan pas ten volle zinvol worden gevoerd wanneer alle relevante aspecten van de wijzigingen in het pensioenstelsel ter tafel liggen, aldus de Raad van State.

Branchedeskundigen gaan een stap verder en hebben keer op keer gewezen op de kruisverbanden tussen zorg, wonen en pensioen. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft het belang van een integrale inkomensaanpak tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer indringend aan de orde gesteld.

GEEN REACTIES