Aantal gedwongen woningverkopen met bijna 50% gestegen

In de eerste helft van 2013 is het aantal nieuwe garanties afgenomen en het aantal gedwongen verkopen met bijna 50% toegenomen.

Dit meldt het Waarborgfonds Eigen Woningen dat de nationale hypotheekgarantie uitvoert.

Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven. WEW waarschuwt dat op basis van de in juni gepubliceerde liquiditeitsprognose het garantievermogen vanaf de tweede helft van dit jaar zal gaan afnemen. “Vanaf 2018 zal het garantievermogen zich snel kunnen herstellen naar het huidige niveau. Aanspraken op de achtervang van de overheid worden daarom niet verwacht.”

“De te verwachten afname van het garantievermogen is gelet op de forse prijsdaling van woningen logisch”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Het garantievermogen is er juist voor bedoeld om in crisistijden toenemende verliezen als gevolg van gedwongen verkopen op te vangen. De actuele liquiditeitsprognose bevestigt dat het waarborgfonds goed bestand is tegen de crisis.”

In de eerste helft van 2013 hebben in totaal 53.000 (2012: 60.000) huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 12% minder dan in de eerste helft van 2012.Tegelijkertijd is het aantal gedwongen verkopen met verlies in de eerste helft van 2013 opgelopen naar 2.284 (2012: 1.547). Dat is een stijging van 48%.

De daling van het aantal nieuwe garanties is, naast het afnemen van het aantal verkopen, ook het gevolg van de verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van € 350.000 naar € 320.000.

In het segment boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 zijn in de eerste helft van 2013 nog slechts 3.600 nieuwe garanties geteld. Dat is 40% minder dan in de eerste helft van 2012. Deze dalende trend zal zich met de verdere afbouw van de NHG-kostengrens uiteraard voortzetten.

Afname woningverbetering zet door

In de eerste helft van 2013 zijn in totaal 8.800 (2012: 11.700) nieuwe garanties verstrekt in verband met woningverbetering, waaronder het herstel van achterstalling onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. Dat is ten opzichte van de eerste helft van 2012 een verdere daling van 25%.

Ten opzichte van de eerste helft van 2011, waarin nog sprake was van 19.000 garanties, is dit zelfs meer dan een halvering. Deze sterk dalende trend is het gevolg van het feit dat woningverbetering vanaf medio 2011 niet meer volledig, maar tot maximaal de hieruit voortvloeiende waardevermeerdering kan worden meegefinancierd.

“Vanwege de noodzakelijke inbreng van eigen geld zien eigenaren-bewoners die over onvoldoende eigen middelen beschikken, in toenemende mate af van investeringen in woningverbetering”, stelt Karel Schiffer. “Dit gaat op enig moment ten koste van de kwaliteit en duurzaamheid van het particuliere eigen woningbezit in Nederland.”

GEEN REACTIES