Schade door breuk in Hoofdleiding drinkwatervoorziening

Hoe zit dat met het verhalen van schade aan opstallen of inboedel, na breuk van een hoofdleiding van de drinkwatervoorziening ?

Daartoe raadplegen wij een publicatie van Mr. drs. C.G.Huijsmans:
“Schade door kapotte (nuts)leiding: wie is aansprakelijk?” (LINK)

De leidingbeheerder heeft de verantwoordelijkheid voor een goede staat van de (nuts)leidingen. Het gaat hier echter niet om alle leidingen. De leidingbeheerder heeft deze verantwoordelijkheid niet voor zover de leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk. Dit betekent dat discussies over de vraag wie eigenaar is als gevolg van eventuele natrekking in of direct rondom een gebouw veelal achterwege kunnen blijven in het kader van artikel 6:174 lid 2 BW.

Wel kan de leidingbeheerder aansprakelijk zijn voor aansluitleidingen die buiten gebruik zijn gesteld en zich bevinden onder de fundering van een woning.

Het is dus zaak om de volgorde van gebeurtenissen goed voor ogen te houden. Er bestaan namelijk ook gevallen waarbij de leiding pas gebrekkig is geworden gelijktijdig met of nadat de breuk is opgetreden, in plaats van andersom. Het gaat hierbij om situaties waarin de leidingbeheerder niet aansprakelijk zou zijn geweest indien hij ook niet uit onrechtmatige daad aansprakelijk zou zijn geweest, gesteld dat hij het gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. Dit noemt men de ‘tenzij-clausule’ van artikel 6:174 lid 1 BW.
Dit laatste speelt vooral bij een plotseling van buiten komend gevaar, dat niet door de leidingbeheerder is veroorzaakt. Men denke aan een blikseminslag of een omgereden boom met diepgaande wortels. Wanneer de schade ontstaat op een moment dat zo kort ligt na het ontstaan van zo’n gevaar van buitenaf dat de leidingbeheerder dit niet had kunnen voorkomen, is hij niet aansprakelijk. Ook indien wordt uitgegaan van de (hypothetische) situatie dat deze het gevaar kende op het moment van het ontstaan daarvan.

Schadevergoeding of Nieuwwaardeclausule?
Voor een succesvolle aansprakelijkheidsstelling moet vast komen te staan dat de leiding niet in goede staat heeft verkeerd ten tijde van de lekkage. De bewijslast hiervoor ligt bij de benadeelde partij. De benadeelde zal voldoende moeten stellen en onderbouwen om deze gebrekkigheid aan te tonen. Vergoeding van schade zal ten allen tijde geschieden op basis van de aanschafprijs, onder aftrek van afschrijving daarop.
Dat is dus niet vergelijkbaar met de vergoeding die een verzekeraar zou moeten doen op basis van een opstal- of inboedelverzekering.

Er ligt in totaal 117.000 kilometer leiding, daarin ontstaan 7000 à 8000 breuken per jaar, zo’n twintig per dag.
Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat schade ontstaat als gevolg van een breuk in een Hoofdleiding van de drinkwatervoorziening?
Dekt de inboedel of opstalverzekering de schade ?

Wij spiekten even in de voorwaarden die Centraal Beheer toepast waar het gaat om de dekking tegen schade als gevolg van een breuk in de hoofdleiding van het drinkwaterbedrijf.
Daarin wordt nadrukkelijk beschreven wat CB verstaat onder een waterleiding:
Waterleiding
De waterleiding binnen de woning, vanaf de watermeter.
Tuinslangen, (vul)slangen en dergelijke worden niet tot de waterleiding gerekend.
Gedekte schade
– water (indirecte neerslag), dat onvoorzien de woning is binnengedrongen,
indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten
zijn normale loop is getreden;

Rubriek : All Risks Tuininventaris (niet-levend materiaal)
De verzekering dekt de schade die is veroorzaakt door:
L. een breuk in de hoofdleiding van de gemeentelijke waterleiding, indien
dit verzakking van de bestrating tot gevolg heeft. Uitsluitend de kosten van
herbestrating worden vergoed;

Met andere woorden: In geval van schade als gevolg van een overstroming na breuk van een hoofdleiding van het drinkwaterbedrijf, dekt de inboedel/opstalverzekering geen solaas.

Komt dat nu eigenlijk vaak voor…. zo’n breuk? 

Wij zetten voor u op een rijtje welke informatie wij daarover aantroffen op internet :
september 2015: Video, Video
Schade VUmc na breuk waterleiding loopt in tientallen miljoenen.
AT5 : https://www.at5.nl/artikelen/147172/schade_vumc_na_breuk_waterleiding_loopt_in_tientallen_miljoenen
Wageningen University : https://edepot.wur.nl/409467  

11 mei 2020 : EPE
VIDEO Omroep Gelderland
19 juni 2021 : breuk te Esen
Drinkwatervoorziening verstoord door breuk in hoofdleiding in Esen
4 september 2021 : Waalre
16 september 2021 : Twee keer wateroverlast in vijf dagen tijd, in Vlijmen zijn ze er klaar mee

 

 

GEEN REACTIES