(NL) NOODKREET UIT ALTEA : Waar het Gemeentebestuur al zeker 20 jaren weigert om constructief op te treden (4e episode)

Lijst met onderwerpen die aan bod komen treft u aan op de INDEXPAGINA


4e EPISODE

IN DE WURGGREEP VAN DE AUTORITEITEN

Geen erkende Urbanisatie
De Gemeente doet namelijk niets aan onderhoud zolang wij als Urbanisatie niet zijn erkend door de Gemeente Altea.

De Galera de Las Palmeras wordt pas als Urbanisatie erkend nadat wij:
a) de wegen minimaal 6 meter breed zijn met twee rijbanen
b) straatverlichting plaatsen in de vorm van lantaarnpalen
c) bij iedere woning een stoep is gemaakt.
d) de woningen zijn aangesloten op het riool (ipv septic tank)

OPLICHTING DOOR SPECULANTEN EN SPAANSE EIGENDOMMEN
De meeste bouwpercelen zijn in handen van Spaanse speculanten.
Geen van die percelen is inmiddels voorzien van een straat die 6 meter breed is.
Geen van die percelen is inmiddels voorzien van een stoep voor wandelaars.
Geen van die percelen is inmiddels voorzien van een lantaarnpaal.
Geen van deze percelen is inmiddels aangesloten op het riool.
Juist als er nog niet gebouwd is, zijn deze zaken nog gemakkelijk te realiseren.
Deze verplichtingen kosten de speculanten namelijk bouwgrond dat zij vervolgens niet meer ter verkoop kunnen aanbieden.

Medeplichtig aan structurele oplichting
Je koopt bij voorbeeld 900 m2 bouwgrond.
En vervolgens moet je over de hele breedte twee meters of meer afstaan aan de gemeente en daarop moet je een stoep en een straatverbreding aanbrengen.
Als je perceel tussen twee wegen ligt, dan ben je twee keer grond kwijt aan de gemeente en moet je twee keren asfalt, rioleringen en stoepjes met lantaarnpalen laten aanbrengen.
Feitelijk is hier sprake van structurele oplichting met instemming van de overheid.

Straatverlichting
Vele eigenaren hebben al vele jaren verlichting voor eigen rekening aangebracht.
De gemeente weigerde namelijk verlichting aan te brengen langs de openbare weg nadat deze hen geschonken is door Projectontwikkelaar Cortes.
En thans eist de Gemeente dat de eigenaren lantaarnpalen laten plaatsen nabij hun percelen.
Wenst men te verbouwen, dan krijgt men geen vergunning tot er een lantaarnpaal op een stoepje is geplaatst
Vraag van de redactie: 
Moeten inwoners elders in Altea ook de kosten van straatverlichting zelf regelen en betalen?
Hoe is dat gegaan in Urb. Altea Hills?

Wanbeleid
Hoe is dat dan gegaan in Urb. Sierra Verde , waar in 1999 vele kilometers wegen zijn aangelegd terwijl niemand van plan was daar te bouwen? Maar daar staat wel Openbare verlichting structureel al langs de wegen.

Zelfs waar tot nu toe geen woningbouw heeft plaatsgevonden, is een stoep aangelegd, die voorzien is van straatverlichting met lantaarnpalen.

Septic tanks moeten wij vervangen door rioleringen
Zowel ten tijde van de aanleg van de Galera als toen de Gemeente de wegen ging asfalteren, heeft de Gemeente geen aanleiding gezien meteen rioleringen in de wegen aan te brengen. Nu eist zij dat de eigenaren hun septic tanks vervangen door rioleringen.

Daar waar rioleringen zijn aangelegd, worden deze kapotgereden door te zware vrachtwagens.
Zaterdag 4 mei 2024 9.45 uur.


Ongelijke behandeling

In mei 2024 stelden wij vast dat Altea en in Altea La Vella talloze woningen staan die geen andere afvoer hebben dan een septic tank.
Vraag van redactie Findinet:
“Beschikt de Gemeente Altea over een kaart waarop alle woningen staan die nog niet zijn aangesloten op het riool?
En kan zij duiden of deze eigenaren beschikken over bruikbare geasfalteerde wegen die zijn voorzien van straatverlichting?
Zo ja, mogen wij een kopie ontvangen van die kaart?”

MOSTERD NA DE MAALTIJD
Nog in 2006 geeft de Gemeente Altea een bouwvergunning aan een projectontwikkelaar die op het adres Becada / Xenna maar liefst 5 grote villa’s bouwde die voorzien zijn van een septic tank.

En sinds 2010 stelt de Gemeente dat De Galera niet eerder een erkende Urbanisatie mag zijn dan nadat alle woningen zijn aangesloten op een riolering, straatverlichting is aangelegd, wegen zijn verbreed en wandelstoepjes zijn geplaatst.

In de wurggreep
En zo lang de Galera geen door de Gemeente erkende Urbanisatie is, doet de Gemeente niets aan het onderhouden van de infrastructuur! Verpaupering staat op de loer!
De briefschrijver vraagt zich af:
Heeft zich soms een projectontwikkelaar gemeld die klaar staat om de hele wijk voor een prikkie op te kopen en te slopen, zodat er nieuwbouw kan plaatsvinden?

Mission Impossible
Vele woningen zijn gebouwd tussen 1960 en 2010 en ook deze zijn voorzien van een septic tank.
Septic tanks zijn tegenwoordig niet meer toegestaan en dus wordt de Garlera nu verplicht septic tanks af te schaffen waarna alle woningen voor eigen rekening moeten worden aangesloten op het openbare riool. Dit geldt ook voor woningen van eigenaren waarvan wij de namen en adressen niet eens mogen weten!
De taakstelling waarvoor de besturen zich al 20 jaren geplaatst zien, is onuitvoerbaar!
Vraag van redactie Findinet:
Is het elders in Altea ook zo dat bewoners infrastructurele zaken zelf moeten organiseren en betalen?
Subsidie van EU
De EU heeft aan Altea een vorstelijke subsidie verstrekt voor het aanleggen van een riolering voor woningen die nog gebruik maken van een septic tank.
Vraag van de redactie van Findinet:
Hoe zit het met de besteding van die subsidie? Waar is dat geld gebleven?
Waarom is de Galera structureel het kind van de afrekening?

Aanleg van wandelpaden
Deze wandelpaden moeten de eigenaren dan aanleggen op eigen grond.
Iedereen die zijn huis wil bouwen of verbouwen krijgt pas een bouwvergunning mits er eerst een stoep wordt aangelegd. Zie rode pijl op de foto.
Deze verplichting wordt niet opgelegd aan eigenaren die een bouwperceel nog te koop hebben. Zie gele pijl op de foto.
Borgsom
Men kan ook een forse borgsom storten bij de Gemeentekas en dan mag je de stoep aanleggen als de bouw gereed is.
Geen geld
En vervolgens krijg je de borgsom niet terug omdat het geld zoek is. Het gevolg van dit beleid is dat er een kakafonie aan stukjes stoep langs de wegen ligt. En al die stukjes zijn ongelijk qua breedte, lengte en hoogte en dus zijn zij niet met elkaar verbonden.

Een ongeluk zit soms in een klein stoepje. 
Het is een wonder dat daar nog niemand zijn nek heeft gebroken.
Voorbeelden van zinloze stoepjes:
Geen vrees voor letselschade 
Wie is er aansprakelijk als iemand ten val komt?
De Gemeente vreest dat niet, want wandelaars komen niet op de Galera want dan moet je de berg op. Dus voor letselschade hoeft de Gemeente Altea niet te vrezen.
Zinloze kostbare financiële offers
Als niemand daarvan gebruik maakt, waarom moeten wij dan zulke hoge kosten maken?
Wie bedenkt dergelijk beleid?

D
D
D
D
PERCELEN TE KOOP

Vreemde zaak: daar waar nog geen woning is gebouwd, heeft de gemeente NIET aangedrongen op de aanleg van een stoep.
Gaat het hier om bouwpercelen die eigendom zijn van oorspronkelijke Spaanse grondspeculanten of hun erfgenamen en dat geeft te denken. Of gaat het hier om grond in eigendom van de Gemeente Altea?
Wat is hier in het geding: De veiligheid van wandelaars of gaat het om het treiteren van de buitenlanders die hier een woning hebben aangekocht?
Vraag redactie Findinet:
Waarom hebben de eigenaren van onbebouwde percelen geen plicht tot het aanleggen van wandelpaden?  Welke percelen staan nog op naam van projectontwikkelaar Cortes en welke staan op naam van de Gemeente Altea?”

Kostbare grap
Het aanleggen van een stoep heeft veel – ook financiële – gevolgen:
Dan moeten de eigenaren dus hun hekken en muren laten slopen en verplaatsen.
D
Fraaie tuinen moeten worden opgeofferd voor de aanleg van een onbruikbaar trottoir t.b.v. wandelaars die er niet komen.

De kosten zijn gigantisch en het gebruiksnut is nihil.
Recent heeft iemand een stoep moeten aanleggen op zijn erf, terwijl het gaat om een doodlopende straat!
Het resultaat van het beleid van Altea : nieuwe gefundeerde muren. Tuin vernield. Maar gelukkig hebben wij nu een trottoir voor wandelaars die hier niets te zoeken hebben, want even verderop is het einde van de weg. En daar storten aannemers ongebreideld hun bouwafval in de afgrond.

In Mei 2024 hebben wij vastgesteld dat ook te Altea en in Altea La Vella talloze woningen staan die geen stoep voor de deur hebben. Dat is – net als in de Galera ook niet mogelijk, omdat de woningen dan eerst gesloopt moeten worden.

Voorbeeld van een smal straatje.

Optionele locatie voor criminele investeerders
De beste percelen zijn indertijd verkocht door projectontwikkelaar Cortes.
Talloze percelen zijn nog niet verkocht.

Kastelen voor het betalen van drugs?
Het is denkbaar dat firma’s in eigendom van criminelen in de Galera zo’n perceel kopen voor heel weinig geld. De aandelen van de firma zijn weinig waard, want inkomsten zijn er niet.
Vervolgens daveren er weken lang iedere 10 minuten zware vrachtwagens door de Galera en die rijden onze wegen kapot. Zelfs in het weekend!

Of de transporteurs een rekening sturen, dat valt te betwijfelen.
En vervolgens wordt er een kapitale villa gebouwd.
Die staat vervolgens leeg en de aandelen van de firma verwisselen voor weinig van eigenaar als betaling voor drugs die geleverd zijn in de haven van Valencia, Alicante of Altea.
Hoe anders is te verklaren dat er kapitale villa’s worden gebouwd die niemand gebruikt!

Wordt vervolgt in EPISODE 5

 

GEEN REACTIES