Open brief aan mevrouw Ploumen, lid 2e kamer PvdA

Copyright : Pixabay

Geachte mevrouw Ploumen,

Kamervragen / Limburg
Wij vernamen uit de media, dat u het kabinet vragen heeft gesteld m.b.t. de rol van buitenlandse verzekeraars zoals  Lloyd’s of London. Dat die niet bereid zijn om schade als gevolg van overstroming te dekken: de polisvoorwaarden van beurspolissen voorzien daarin namelijk niet.
Overigens ook niet gedekt als Nederlandse verzekeraars daarop participeren!
En dat is wel zeker nog veel vaker het geval.

Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Hans van Ommen.
Ik doe sinds 1993 vergeefse pogingen om de aandacht te vestigen op een verzekeringsvorm waarmee – na een catastrofe – financiële zekerheid kan worden geboden aan zowel consumenten als verzekeraars.

Na de ontdekking van de niet geplofte vliegtuigbom onder de klapbrug in Abcoude (1984) , ben ik aan de slag gegaan om een verzekeringsvorm te ontwikkelen die schade dekt die het gevolg is van een evenement dat velen gelijktijdig treft of zou kunnen treffen. Door samenwerking met Rijkswaterstaat en het KNMI verkregen wij meer en meer inzicht.
Mijn onderzoek had mede betrekking op de catastrofe-geschiedenis van Nederland.

 • Aardgas / bevingen
  Zo kwam ik tot de ontdekking dat de Nederlandse aarde ook 2000 jaar geleden regelmatig schokte zoals in Roermond (1992).
 • Zo heeft er nabij Rode Klif in Gaasterland jaren achtereen een grote vlam gebrand.
  Vermoedelijk een aardgasbel die spontaan is leeggelopen en door bliksem in de brand is geraakt. Het moet in Friesland toen jaren achtereen flink tekeer zijn gegaan met aardgasbevingen.
 • Langs de rivieren was al eeuwen regelmatig sprake van enorme overstromingen.
 • De Noordzeekust was tot de bouw van de Honds Bosse Zeewering vergelijkbaar met gatenkaas, met als gevolg dat de weidegebieden in Noord Holland regelmatig onder water liepen tijdens stormen en springtij.
  Door in heel NH kleine dijkjes aan te leggen in het land, droegen de boeren bij om het binnengelopen zeewater vast te houden in een soort honingraad die op de grond lag.
  Zo voorkwam men dat het water tijdens het terugstromen een groter gat in de duinen zou maken.
  Pas nadat het gat was gedicht, werden de landerijen weer droog gemalen.
 • Wist u dat?

En dan natuurlijk de grote watersnood in Zeeland (1953).
Dat weet iedereen!
Wat dacht u van het verdronken land van Saaftinghe dat verloren ging tijdens de Allerheiligenvloed van 1570. Dit gebied is toen maar overgelaten aan de zee.

 • Wist u dat? De meeste mensen niet.

Dergelijke feiten zijn door mij en mijn medewerkers in kaart gebracht. Evenals de grondsoort op postcode, de nabijheid van watergangen, de kans op aardbevingen, het risico dat heuvelland heeft bij hevige neerslag, de noodzaak van onderheide funderingen.
Funderingen op palen?
Met name van belang bij de verzekering van gebouwen die staan op gronden die voorheen onder water stonden, zoals in Groningen en Friesland.

 • Wist u dat er in de Nederlandse bodem twee dode vulkanen verborgen zitten ?
 • En dat aardbevingen voorheen vele keren ons land hebben getroffen ?
 • Weet u ook waarom de Engelse en Amerikaanse vliegtuigbommen in Nederland alleen tot ontploffing kwamen als een gebouw werd geraakt of een voertuig dat over de weg reed?
  De Nederlandse bodem is namelijk zo zacht, dat die bommen gewoon zachtkens in de blubber verdwenen zonder te exploderen.
 • Wist u dat zo af en toe ook in Nederland sprake is van hevige sneeuwval. Als gevolg daarvan kunnen gebouwen bezwijken.*
 • Wist u dat op grote wateren zoals IJsselmeer en Randmeren meerdere keren sprake is geweest van Kruiend ijs dat over de dijk dreigde te kruien, waardoor gebouwen werden belaagd?*
 • Wist u dat meteorieten zo af en toe over Nederland scheren en dat deze een hele stad met de grond gelijk kunnen maken als deze daar zouden zijn neergestort?
 • Wist u dat hagelbuien soms vuistgrote hagelstenen produceren, met als gevolg dat daken het begeven?
 • Wist u dat een wolkbreuk helemaal niet zeldzaam is en dat ons vlakke land uitstekend geschikt is om deze goed te kunnen verwerken?
  Maar dat Leiden in last is als er sprake is van heuvels of dalen ?
  Vraagt u maar eens in Volendam en Amersfoort of Rotterdam hoeveel schade een forse wolkbreuk daar regelmatig veroorzaakt.
  U kunt ook best eens via Google zoeken op het trefwoord “wolkbreuk”. U zult 493.000 resultaten aantreffen in de Nederlandse taal.
 • Wist u dat er helemaal geen regen hoeft te vallen om last van schade als gevolg van een overstroming te hebben.
  Kijkt u maar eens naar de videobeelden van de wateroverlast die in Tollebeek plaatsvonden in 1998.
 • Wist u dat de hoofdleiding van de drinkwatervoorziening soms barst en dan ziet u beelden uit 1998 die u niet voor mogelijk zou hebben gehouden.
 • Wist u dat dijken soms instorten door droogte ?  Kijkt u maar eens naar de overstroming in Wilnis (2016)
  U treft een reeks van videobeelden aan op deze pagina : FINDINET
 • Wist u dat wij in 1993 voorzagen dat terrorisme en schietpartijen zoals in Alphen aan den Rijn in het verschiet lagen? Het was gewoon een kwestie van tijd en deze zaken zouden ook in Nederland relevant worden.

Maar verzekeraars zijn bang dat de klanten alleen belangstelling hebben voor het verzekeren van risico’s die alleen relevant zijn in hun regio: Anti-selectie!

Mijn charme-offensief was dus gericht aan dovemans oren.
Het Verbond van Verzekeraars, maar ook de opeenvolgende kabinetten en de leden van de 2e kamer willen maar niet begrijpen dat de oplossing voor de hand ligt.
Intussen beklaagden Ministers zich jaar in jaar uit over het feit dat er geen adequate oplossing door verzekeraars werd aangeboden.
Zie publicatie : Ministers en het doorschuifdossier.

De bindende factor
Dat was dan ook voor ons aanleiding om te zoeken naar een factor die alle consumenten zou verbinden. En dat waren dus de gevaren als Stormschade en inslag van meteorieten.
Deze gevaren maakten wel reeds standaard deel uit van de verzekeringsdekking die alle verzekeraars in hun polisvoorwaarden benoemden als gedekte schadeoorzaak.
Zou de overheid het verzekeren van schade als gevolg van Storm en inslag door een meteoriet uitsluitend toestaan als onderdeel van een verzekering die ook al die andere gevaren dekt, dan zou daarmee het probleem van de anti-selectie zijn verholpen.

Dus heb ik in 1993 een bezoek gebracht aan Het Verbond van Verzekeraars en ik heb hen geïnformeerd over het verzekeringsproduct dat wij hadden ontwikkeld. Mr. Eric Fischer, toenmalig directeur van Het Verbond omschreef het verzekeringsproduct in actualiteitenrubriek NOVA als een vondst.

Premier Risque
Lloyd’s of London was als eerste bereid gevonden om dekking te bieden op basis van “eerste schade”.
Ofwel : alle schade gedekt tot een bedrag van 250.000 gulden zou voor rekening van Lloyd’s zijn. Later hebben zij dat nog verhoogd tot € 500.000,= per adres.

Ik verzocht Het Verbond van Verzekeraars haar leden te motiveren om dit bedrag naar vermogen te verhogen met Fls. 10.000 of meer per adres. Deelnemende verzekeraars konden vervolgens hun zakelijke en particuliere klanten op vrijwillige basis kunnen informeren zodat zij deze verzekering zouden kunnen afsluiten.
Deze verzekeringsvorm zou separaat worden aangeboden, zodat de lopende portefeuille polissen van alle verzekeraars gewoon in stand zouden blijven.

Bijdrage van de Overheid
Over de premie die voor deze verzekering zou moeten worden betaald, was vanzelfsprekend assurantiebelasting verschuldigd.
Indertijd was dat 7 %, maar tegenwoordig is dat 21%.

Aangezien de opeenvolgende Ministers van Financiën regelmatig hadden bepleit dat verzekeraars een adequate verzekeringsvorm zouden aanbieden, heb ik bij Het Verbond mijn verwachting uitgesproken dat de Overheid vast wel bereid zou zijn om verzekeraars bij te staan door de voor dit product berekende assurantiebelasting aan te wenden voor het vormen van een extra financiële buffer.

Uit uw vraagstelling blijkt wel dat u zich niet bewust bent van alle moeite die mijn bedrijf en Lloyd’s Underwriters zich hebben getroost om ook in Nederland een verzekering te kunnen aanbieden die alle denkbare Collectieve Schadegebeurtenissen zal kunnen dekken.

Dekking voor schade door catastrofes is mondiaal overigens zeer gebruikelijk.
Beursgenoteerde ondernemingen als Philips, DSM, ASMI, ASML, SHELL of TATASTEEL hebben vast en zeker een verzekering die al deze risico’s gewoon dekt!
Dus waarom zouden gewone consumenten zoiets dan niet ten deel vallen?

In vrijwel alle landen kan men zich wel verzekeren tegen schade door catastrofes.

Maar de Haan kraait bij de Nederlandse Overheid steeds als de kiezers met de voeten in het water staan.
Ziet u eens hoe men dat oplost in de VS of in Australië.
Zelfs Spanje, Frankrijk en andere landen in Europa kennen een adequate oplossing voor zulke schade.

De door mij/mijn bedrijf in 1994 geïntroduceerde Catastrofe Risico Polis is indertijd ook ter sprake gekomen in de 2e kamer.

Maar het volstrekt ontbreken van gedegen historische kennis en verzekeringskunde, heeft slechts geleid tot onuitvoerbare wetten en regelingen die de kern van het probleem niet oplossen.
Sterker nog : deze wetten en regelingen staan een adequate particuliere oplossing in de weg!
* Zoals de Wet Tegemoetkoming bij Rampen en Ongelukken die dus in de praktijk niet
**werkt.
* Zoals de bijzondere regeling voor het uitsluiten van schade als gevolg van Terrorisme.
* Zoals de bijzondere regeling voor het uitsluiten van schade als gevolg van
**datum-gerelateerde storingen / Millenniumprobleem.

Deze wetten en regelingen bieden de kiezers ten onrechte een gevoel van zekerheid.
Het feit dat een aantal verzekeraars besloten heeft om hun polisvoorwaarden te voorzien van een risicodekking bij waterschade als gevolg van plaatselijke regenval, sneeuwdruk of inductie, heeft bij consumenten eveneens geleid tot een gevoel dat zekerheid werd geboden, terwijl daarvan feitelijk geen sprake was.

Wij spreken de hoop uit dat u – na lezing van deze open brief – bereid bent om uw vraagstelling aan te passen.
Lloyd’s treft immers geen blaam
Het is de Nederlandse politiek die het verwijt treft dat zij hoegenaamd niets heeft ondernomen om een kader te bieden, waarbinnen de alle verzekeraars kunnen fungeren en participeren.

Rest mij u te melden dat ik volgaarne beschikbaar ben om vragen van u of van uw collega’s te beantwoorden.

Ik verneem gaarne van u of u bereid bent om uw vraagstelling aan te passen en teken met de meeste hoogachting,

Hans van Ommen
redactie@findinet.nl 

Red. Findinet Nieuwsdienst voor het verzekeringswezen.

v/h dga Lugt Sobbe & Co. Verzekeringen
Eurolloyd Assuradeuren.
thans tevens conservator van www.assurantiemuseum.nl

GEEN REACTIES