Arboretum: Toegangsweg Brandweer, Ambulance, Politie

Naar aanleiding van het overleg tussen mevrouw De Beaufort (Arboretum) en de VVE Vossenstein, is duidelijk gemaakt dat vanuit ambtelijke hoek de wens te kennen is gegeven een rechtstreekse toegangsweg naar het Arboretum te doen realiseren.

Velperengh loopt dood tegen het hek van het Arboretum.
Op die locatie een toegang creëren lijkt de VVE een praktische oplossing, maar dit stuit op praktische problemen i.v.m. de inrichting van het Bomenmuseum.

Een logisch alternatief zou zijn dat dit verkeer daar de hoek om zou moeten rijden om zo via een zij-ingang het evenemententerrein te kunnen bereiken.

Maar ook dat stuit op problemen:
1) Daar is geen sprake van een weg
2) Het terrein is niet openbaar
3) Het betreft hier een bedrijfsterrein bedoelt voor parkeren door de eigenaren VVE Vossenstein
4) Ooit heeft achterbuurman Vermeulen bedongen dat hij het recht op overpad verkrijgt, zodat het achterliggende terrein mobiel bereikbaar blijft
5)  Een strook die naast het Arboretum ligt, is voorzien van grind. Dit terrein is aangelegd met het oogmerk dat tijdens openingstijden van het Arboretum aldaar een soort overloopgebied beschikbaar is voor parkeerders die naar het Arboretum komen.
Zou deze bestemming worden gewijzigd, dan zou aldaar parkeerruimte verloren gaan, omdat brandweerauto’s daar niet kunnen passeren als er geparkeerd is.

Wij zochten naar alternatieven en stelden vast dat het zinvol is de Gemeente het navolgende voorstel voor te leggen.

Deze oplossing heeft betrekking op de navolgend e locaties:
Rood : het overloopgebied parkeren Arboretum
Geel : het trottoir met grasveld langs de openbare weg
Beige: parkeerhavens gelegen op het terrein van het Arboretum.
Deze parkeerhavens zijn ooit op voorstel van de Provincie aangelegd met het oogmerk dat nabij het arboretum parkeergelegenheid is op momenten dat het park nog niet open is.

DE STOEP
De gele zone!
Bij de aanleg van de Velperengh is men er van uit gegaan dat men zich te voet zou moeten kunnen vervoegen bij de bedrijven die gevestigd zijn in Bedrijfsverzamelgebouw Vossenstein.
Maar op grond van het bestemmingsplan mag aldaar geen sprake zijn van winkels met verkoop aan particulieren.
Het aldaar aangelegde voetpad/trottoir wordt dus in de praktijk nooit gebruikt en wordt ook niet door de gemeente onderhouden.
Het grasveld gelegen tussen het trottoir en de openbare weg, heeft niet zelden meer weg van een vuilnisbelt. Ballonnetjes voor gebruik van lachgas, sigaretten en zakjes waarin etenswaren hebben gezeten dwarrelen daar vrolijk in het rond.

Het voetbad maakt een troosteloze indruk.
Tevens een duiding dat het hier gaat om een  gebied waar iedereen ongebreideld zijn gang kan gaan.
Handel en gebruik van drugs, vervuiling.

 

 

 

 

Het voorstel is om de stoep en het grasveld op te heffen, zodat aldaar parkeerplekken
kunnen worden gemaakt in de lengte van de openbare weg.
Als gevolg daarvan wordt de openbare weg daar ook iets breder.

PARKEREN OVERZIJDE
De beige zone heeft dus betrekking op een tiental parkeerhavens.
Het zijn insteekhavens en deze zijn dus aangelegd op het terrein van het Arboretum.
Aangezien de Gemeentewerf daar ook is gelegen, dumpen mensen hier regelmatig hun afval, nadat hun bij aankomst bleek dat de werf al gesloten is.
Omdat het gras rond de parkeerplaatsen te klein is voor adequaat onderhoud, is hier sprake van een permanente vervuiling. Meestal ruimen de eigenaren VVE dit op, en als het te gortig is, dan wordt de gemeentewerf verzocht een veegploeg langs te sturen om de boel op te ruimen.
En dat doen zij dan doorgaans ook vlot en adequaat.

Echter:
De indeling is hoogst inefficiënt en in zekere mate ook onhandig voor automobilisten.
Het voorstel is om deze hele strook nieuw in te richten, zodat vanaf het einde van Velperengh tot aan de ingang van het parkeerterrein van het Arboretum.

Als de boel daar efficiënter is ingericht, kunnen daar zeker 20 insteekhavens worden gerealiseerd.

Parkeren “om de hoek”
Parkeren in de Rode zone zou in dat geval kunnen worden opgeheven.
Het van grind voorziene terrein zou vervolgens kunnen worden bestraat, zodat overheidsdiensten ongehinderd richting de zijingang van het Arboretum kunnen rijden.

Het verlies aan parkeerruimte is dan immers reeds gecompenseerd door de aanpassingen die in de Gele zone en de Beige zone hebben plaatsgevonden.

Algemene opmerking
De laatste jaren is locatie Velperengh meer en meer in trek gekomen bij hangjongeren en drugsgebruikers. Vanwege de onoverzichtelijkheid van de beige zone is er sprake van verloedering, struikgewas en vunzigheid.
Het achterstallige onderhoud van de Gele zone draagt eveneens bij tot verloedering.
Een adequaat plan van aanpak zou naar onze mening bijdragen tot verbetering van het leefklimaat op deze locatie, terwijl de toegankelijkheid van het arboretum optimaal is gerealiseerd.

GEEN REACTIES