Woningen potentieel minder waard vanwege klimaatrisico’s

Wat is de invloed van klimaatrisico’s op de woningprijzen? Wat is de mogelijke waardevermindering als natuurrampen zouden worden meegenomen in de totstandkoming van de huizenprijzen? Die vragen stonden centraal in het onderzoek dat Calcasa, kennisinstituut op het gebied van geautomatiseerde vastgoedwaardering en de woningmarkt, onlangs verrichtte.

In Nederland staan ongeveer 8,2 miljoen woningen met een totale waarde van circa 3,3 biljoen euro (ofwel, 3.300 miljard euro), zo berekenden de onderzoekers. Ze vervolgen dat klimaatrisico’s een steeds belangrijker thema beginnen te worden op de woningmarkt. Zo waarschuwde de AFM eerder over de risico’s door klimaatverandering. De AFM gaf aan dat deze risico’s moeten worden meegenomen in de waardebepaling en dus de prijzen van huizen. De gemiddelde reparatiekosten als gevolg van klimaatverandering zouden volgens de toezichthouder liggen rond de 54.000 euro, oplopend tot 100.000 euro.

Vanuit deze gegevens gingen de onderzoekers de details uitpluizen, want welke klimaatrisico’s hebben een potentiële impact op de waarde van een woning? Het eerste risico dat ze onderzochten is het risico op overstromingen. Hieruit blijkt dat 51 procent van de Nederlandse woningen momenteel een risico loopt op overstroming en dat de woningwaarde van deze groep woningen bijna 1,7 biljoen euro (ofwel, 1.700 miljard euro) bedraagt. Daarbij stippen de onderzoekers aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) in 2022 de prijsschok berekende wanneer het risico op overstromingen wordt meegenomen. Uitgaande van deze prijsschokken kwam de ECB uit op een potentiële waarde-effect van 179 miljard euro.

Vervolgens berekenden de onderzoekers wat de gevolgen van wateroverlast zijn als gevolg van hevige buien. Wateroverlast kan immers leiden tot schade aan woningen, maar ook tot ondergelopen of vochtige kelders en schimmelvorming. De onderzoekers kwamen erop uit dat iets meer dan 3 miljoen woningen een risico lopen op wateroverlast van ten minste 10 centimeter bij een hevige bui. Deze woningen hebben momenteel een totale woningwaarde van ruim 1,2 biljoen euro (1.200 miljard euro). Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt volgens de onderzoekers dat waterschade een potentiële waarde-effect heeft tussen 22 en 86 miljard euro.

Een ander klimaatrisico dat werd onderzocht is invloed van droogte op gebouwen. Aanhoudende droogte vergroot namelijk het risico op natuurbranden en tast mogelijk de fundering van gebouwen aan, bijvoorbeeld in de vorm van paalrot en verschilzetting. Hoewel het goed inschatten van dit klimaatrisico complex is volgens de onderzoekers komen ze uit op een potentiële waardevermindering van ongeveer 75 miljard euro door natuurbranden en 29 miljard euro door funderingsproblemen.

Verder namen de onderzoekers het risico van aardbevingen onder de loep. De vraag die de onderzoekers stellen is of dit risico – gezien bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen – al is verwerkt in de huizenprijzen. Kijkend naar de prijsontwikkeling in de afgelopen 10 jaar zien de onderzoekers echter dat in de Groningse gebieden waar bevingsschade is ontstaan, de prijzen net zo hard zijn gestegen als in de gebieden waar geen schade was. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat het risico op aardbevingen slechts een zeer beperkte invloed heeft op de huizenprijzen. Mocht dit risico echter toch worden meegenomen, dan komen de onderzoekers uit op een mogelijke waardedaling tussen 14 en 60 miljard euro.

Bron: Calcasa

GEEN REACTIES