Wat en voor wanneer nog te doen inzake pensioen in eigen beheer?

bron: www.fbn.nl

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer is aanstaande. Xander Arends, fiscalist bij FBN Juristen en wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit, geeft een overzichtelijke to-do-lijst voor een goede voorbereiding.

Het wetsvoorstel tot uitfasering van pensioenopbouw in eigen beheer is op 17 november 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Het valt niet te verwachten dat de Eerste Kamer nog roet in het eten gaat gooien. Hierdoor zal het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk zijn pensioen bij een eigen pensioenlichaam op te bouwen, op straffe van volledige belastbaarheid van de tot dusver opgebouwde pensioenaanspraken (max. 52% inkomstenbelasting plus 20% revisierente). Ook kan vanaf die datum een bij een andere verzekeraar opgebouwde pensioenpot niet meer naar een eigen pensioenlichaam worden overgebracht.

Deze wetswijziging brengt mee dat de dga en de pensioen-BV acuut een aantal handelingen moeten verrichten, om te voorkomen dat het pensioen per 1 januari 2017 niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten. Om dga’s meer tijd te gunnen om alle handelingen te verrichten, wordt hen tot 1 april 2017 de tijd gegeven om alles te regelen.

Wat moet worden geregeld voor 1 januari 2017?
– In 2016 mag de pensioenopbouw maximaal 125% hoger zijn dan die in 2015
Zorg ervoor dat in 2016 de pensioenopbouw niet meer dan 125% hoger is dan de opbouw in 2015, dus in totaal 225% (voorgesteld art. 38q Wet LB). Op het meerdere boven de 125% zijn in geval van afstempeling van de pensioenaanspraken geen faciliteiten van toepassing, met als gevolg dat de waarde van dat meerdere direct in de heffing wordt betrokken, vermeerderd met 20% revisierente.

Wat moet worden geregeld voor 1 april 2017?
– Besluit vergadering van aandeelhouders tot stopzetten pensioenopbouw in eigen beheer
De BV die de pensioentoezegging heeft gedaan, moet een vergadering van aandeelhouders houden waarin wordt besloten de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk op 31 maart 2017 stop te zetten en waarin voorts wordt besloten de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken van de dga zijn opgenomen aan te passen. De besluiten in de vergadering dienen in notulen te worden vastgelegd. Stopzetting vindt plaats door het pensioen in eigen beheer premievrij te maken. In deze aandeelhoudersvergadering heeft de partner van de dga geen vetorecht.
– Aanpassen arbeidsovereenkomst en pensioenbrief dga
Voor 1 april 2017 moet de dga met zijn werkgever overeenkomen om de arbeidsovereenkomst aan te passen door in de pensioenbrief op te nemen dat het pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 premievrij wordt voortgezet.
Indien wordt besloten om de toekomstige opbouw van pensioen extern bij een verzekeringsmaatschappij voort te zetten, moet dat ook worden vastgelegd in de pensioenbrief ingevolge een besluit van de vergadering van aandeelhouders.
– Aanpassen pensioenfinancieringsovereenkomst bij extern eigen beheer pensioen
Is sprake van zogenaamd extern eigen beheer (het pensioen is ondergebracht bij een ander met de dga verbonden lichaam dan de vennootschap die de pensioentoezegging heeft gedaan), dan zal ook de pensioenfinancieringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenlichaam moeten worden aangepast (lees: stopgezet).
– Overheveling van bij een verzekeraar opgebouwd pensioen naar eigen pensioenlichaam
De mogelijkheid bestaat om voor 1 april 2017 een bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd pensioen over te brengen naar het eigen pensioenlichaam. Hierdoor kan dit pensioenkapitaal eventueel worden afgekocht (maar wel zonder korting) of worden omgezet in een oudedagsveplichting. Het verzoek tot overheveling dient voor 1 april 2017 door de externe verzekeraar te zijn ontvangen, de administratieve afhandeling kan, mits binnen de gebruikelijke termijnen daarvoor, nadien plaatsvinden.

– Nagaan of na premievrijmaking het loon van de dga nog gebruikelijk is
Wordt de pensioenopbouw in eigen beheer stopgezet en vindt ter compensatie daarvan ook geen verdere pensioenopbouw bij een verzekeringsmaatschappij plaats, dan kan onder omstandigheden het totale loon lager worden dan het gebruikelijk loon zoals bedoeld in art. 12a Wet LB. In dat geval dient ter compensatie voor het wegvallen van de pensioenpremie het loon te worden verhoogd.

Wat moet worden geregeld indien de dga in 2017, 2018 of 2019 besluit tot afstempeling en afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting?
– Afstempeling van aanspraak
Om recht te hebben op de hoge korting van 34,5% op het te belasten bedrag in geval van afstempeling gevolgd door afkoop of omzetting, moet uiterlijk op 31 december 2017 de afstempeling en afkoop of omzetting hebben plaatsgevonden en voor 31 januari 2018 de vereiste informatie digitaal aan de Belastingdienst zijn verstrekt met toestemming van de (gewezen) partner(s). Voor het recht op de korting van 25% dient een en ander gebeurd te zijn op 31 december 2018 en voor het recht op de korting van 19,5% moet dit uiterlijk op 31 december 2019 zijn geeffectueerd.
– Afspraken maken met gewezen partner
De (gewezen) partner(s) en de (gewezen) dga moeten afspraken maken over de financiële gevolgen van en de compensatie voor de afstempeling en afkoop dan wel omzetting, welke afspraken ook gelden indien nadien de partners van elkaar willen scheiden. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen en hun adviseurs.
– Aanleveren van informatie aan Belastingdienst
Uiterlijk binnen een maand na de datum van afstempeling en afkoop of omzetting van de afgestempelde pensioenaanspraken moet de in art. 12c Uitvoeringsbesluit LB gevraagde informatie aan de Belastingdienst zijn verstrekt. Deze informatie mag alleen worden verstrekt door het invullen van een op de website van de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier moet ook door elke (gewezen) partner van de (gewezen) dga worden ondertekend. Tevens moet in het formulier worden aangegeven of er voor het geval van echtscheiding een afspraak is gemaakt met de (gewezen) partner over de verdeling van de aanspraken op de oudedagsverplichting indien de pensioenaanspraken na afstempeling daarin zijn omgezet.

Meer informatie is te vinden op de website van FBN Juristen en de juridische databank Via Juridica.

GEEN REACTIES