Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro

Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars schat de verzekerde schade ten gevolge van de avondklokrellen op circa 1 miljoen euro. De meeste schade betreft glasschade en schade aan de inventaris. De totale schade van de ongeregeldheden voor ondernemers is groter, omdat niet alle getroffen mkb’ers verzekerd zijn of hun risico volledig hadden afgedekt.

Het Verbond baseert zijn schatting op de rapportages van zeventien aangesloten verzekeraars. Veel schade is overigens voorkomen doordat winkeliers in onrustige gebieden hun puien tijdig konden aftimmeren.

Het Verbond beschouwt de schade als gevolg van deze rellen als klein molest, dat veelal gedekt wordt. Dit in tegenstelling tot groot molest (binnenlandse oproer/onlusten) waarvoor een wettelijk verzekeringsverbod geldt.

Niet-verzekerde schade
Voor de vergoeding van de niet-verzekerde schade heeft de overheid in nauw overleg met het Verbond, VNO-NCW en MKB-Nederland de eenmalige Regeling bedrijvenschade coronarellen in het leven geroepen. Deze regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris.

Uitgangspunt voor de regeling is dat het gewone verkeer tussen verzekeraars en verzekerde ondernemers door de regeling niet verstoord mag worden. Ondernemers moeten zich daarom met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling.

De regeling komt dus ten goede aan: ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende  dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen, ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis, en ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Dat wil niet zeggen dat de ondernemers geheel schadeloos gesteld worden. Zo wordt alleen materiële schade vergoed. Daarbij wordt uitgegaan van de dagwaarde en herstelkosten. Gevolgschade zoals omzetverlies valt niet onder de regeling. Immateriële schade evenmin; voor emotionele hulp en bijstand wordt verwezen naar Slachtofferhulp Nederland. Voorwaarde is ook dat de schade is geleden in de periode 23 januari tot en met 28 januari 2021, de periode waarin zich de grootschalige rellen hebben voorgedaan.

 

 

GEEN REACTIES