Verzekeraars: neem klimaatadaptief herstel van overstromingsschade op in de wet

Bron : Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars bepleit dat de Wetgeving wordt aangepast ter zake van schade die als klimaatschade kan worden aangemerkt.

Zie ook : Klimaatschade of Stormschade: The difference is in the name

Mededinging
Vanwege mededingingsregels is het nu nog niet mogelijk om hier op sectorniveau afspraken over te maken. Daarom stellen we voor de onderdelen over gevolgbeperking overstromingen en wateroverlast uit de maatlat wettelijk te verankeren voor bestaande bouw. Verankering zorgt ervoor dat iedere verzekerde schade door wateroverlast of overstroming in daarvoor kwetsbare gebieden klimaatadaptief wordt hersteld.

Maatlat 
In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte. Om ons tegen de gevolgen daarvan te beschermen, is het nodig dat we onze omgeving aanpassen. Dat betekent ook dat we anders moeten gaan bouwen. De Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet.
De maatlat is ontwikkeld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Tijdens de ontwikkeling zijn veel verschillende stakeholders betrokken, waaronder experts op het gebied van klimaatadaptief bouwen, professionals uit de bouwsector, natuurorganisaties en kennisinstellingen.

Verzekeringen voor klimaatgerelateerde schade
Een Beleidstafel verkende voor Minister Harbers wat de overheid kan doen om te zorgen dat fysieke risico’s van klimaatschade voldoende worden gedekt.

Voorstel van verzekeraars
Verzekeraars stellen voor hierbij specifieke aandacht te besteden aan het overstromingsrisico. Voor schade door overstroming van regionale keringen lukt het de verzekeraars steeds beter om verzekeringsdekkingen uit te breiden, in combinatie met bewustwording, preventie en early warning. Maar voor het adequaat en snel afhandelen van schade door overstroming van onze grote rivieren en vanuit zee is het essentieel dat overheid en verzekeraars de handen ineenslaan.
In Nederland zijn er veel verzekeraars die producten aanbieden met dekking voor stormschade. Nederlanders zijn doorgaans ook goed verzekerd tegen neerslag-, natuurbrand-, bliksem- en hagelschade.
Opstal- en inboedelzekeringen dekken vrijwel altijd deze schades, waarbij voor storm vaak een verhoogd eigen risico geldt. Ook het mkb kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Niet duidelijk
In haar bericht maakt het Verbond van Verzekeraars totaal niet helder welk voordeel de Nederlandse polishouders hebben als er gewerkt kan worden op basis van het uitgangspunt van Klimaatadoptief herstel van schade. En als dat niet het geval is, welk voordeel heeft dat dan voor de verzekeraars?

GEEN REACTIES