Verzekeraars: ‘Geen reden om kapitaaleisen verder te verhogen’

Nederlandse verzekeraars scoren goed in Europese stresstest

Verzekeraars komen in het geweer tegen het advies van EIOPA om verzekeraars nog hogere buffers aan te laten houden voor onvoorziene risico’s en omstandigheden. “Hogere kapitaalbuffers leiden uiteindelijk tot hogere premies voor de klant.”

Momenteel wordt het in 2016 ingevoerde toezichtskader Solvency II voor verzekeraars geëvalueerd. EIOPA, de Europese autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, geeft in een advies aan de Europese Commissie aan dat het raamwerk over het algemeen goed werkt en dat er op dit moment geen fundamentele wijzigingen nodig zijn. Desondanks komt de toezichthouder met een groot aantal aanpassingen.

Het advies leidde tot teleurgestelde reacties bij de Europese koepelorganisatie voor verzekeraars Insurance Europe (IE). Hogere buffers zorgen volgens de koepel voor een minder concurrerende Europese verzekeringssector. “Ook zullen verzekeraars door deze voorstellen minder goed in staat zijn te investeren in de economie en langetermijnspaarproducten. Dit leidt tot een lager rendement en dat merken hun klanten”, aldus IE. “Laat de Europese Commissie vooral focussen op die onderdelen van Solvency II die echt opgelost moeten worden en zich niet laten verleiden tot een algehele herziening van het raamwerk waar de zeer uitgebreide lijst van gewenste veranderingen door EIOPA in lijkt te voorzien.” Volgens IE is het van belang dat het Solvency-II-raamwerk verzekeraars juist in staat stelt om een bijdrage te leveren aan belangrijke Europese projecten zoals de verduurzaming van de Europese economie en de Kapitaalmarktunie.

‘Voldoende kapitaal’
Het Verbond van Verzekeraars steunt de oproep vanuit IE. Al in oktober gaf algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond aan dat verzekeraars over voldoende kapitaal beschikken om aan hun verplichtingen richting de klant te voldoen. “Wij zien daarom geen reden om de kapitaaleisen op dit moment verder te verhogen. Hogere kapitaalbuffers leiden uiteindelijk tot hogere premies voor de klant.”

Het Verbond pleit er verder voor de regels zo aan te passen, dat deze beter rekening houden met het daadwerkelijke risico van lange termijn spaar- en pensioenproducten. Weurding doelt hier op levensverzekeringen waarvan Nederland er veel heeft, zeker in vergelijking met de ons omringende landen. “Levensverzekeraars houden het ingelegde vermogen via de betaalde premies immers voor een lange periode bij zich. Daardoor lopen zij dus minder kortetermijnrisico. De huidige Solvency-regels houden hier onvoldoende rekening mee”, aldus Weurding.

Volatility Adjustment
Ook is het Verbond voorstander van de introductie van een zogeheten ondernemings-specifieke Volatility Adjustment (VA). “Geef verzekeraars de mogelijkheid de VA af te stemmen op hun individuele beleggingsportefeuille. Hierdoor kan de VA veel beter inspelen op de langetermijnactiviteiten van verzekeraars en schommelt het vereiste kapitaal minder”, stelt Weurding. De huidige Solvency-regels houden onvoldoende rekening met de daadwerkelijke beleggingsportefeuille en gaan uit van een standaard portefeuille die het gemiddelde is van die van alle verzekeraars in Europa. Daardoor werkt de huidige Volatility Adjustment minder goed, aldus het Verbond.

Verder pleiten het Verbond en IE voor een verlaging van de huidige risicomarge en een vereenvoudiging van de rapportagelasten. Dit laatste sluit aan bij de aanbeveling van EIOPA om voor minder risicovolle verzekeraars de regels te versoepelen of meer ‘proportioneel’ maken.

Het Verbond gaat de komende weken kijken of de voorstellen van EIOPA op het vlak van proportionaliteit ook daadwerkelijk zorgen voor verlichting van administratieve druk op Nederlandse verzekeraars.

GEEN REACTIES