Rekencentrum OPENC biedt intermediair creatieve functionaliteit

IN CONCEPT

De verzekeringsmarkt is toe aan een nieuwe impuls en OpenC biedt het adviserende intermediair de mogelijkheid om zelfstandig onder eigen label te opereren zonder tussenkomst van een beursmakelaar of een gevolmachtigde agent.
Aan het woord is Remco van Buren, CEO van OpenC Rekencentrum.

INTERMEDIAIRE GEVANGENIS
Het intermediair zit al tientallen jaren gevangen in een keurslijf dat alleen maar geld kost:
Zij adviseren hun klanten en sluiten verzekeringsproducten af bij polis leveranciers zoals:
* meerdere verzekeringsmaatschappijen (een maatschappijpolis)
* één of meer gevolmachtigde agenten (een polis onder label van de GA)
* één of meer beursmakelaars (een beurspolis)

Niet zelden maken zij daarbij gebruik van een Service Provider, die in praktische zin de administratieve afhandeling voor zijn rekening neemt zoals :
– de polis administratie
– de incasso bij debiteuren / klanten, voor zover dit niet reeds door de leverancier van de
Dpolis wordt gedaan)
– de afrekening van de netto premie met de polis leveranciers.

Alle betrokkenen maken kosten en die worden doorberekend in de premie of zij worden in mindering gebracht op de beloning die het intermediair toekomt.

ONDER EIGEN LABEL VERDER: BEVRIJDINGSDAG NABIJ!
OpenC rekencentrum biedt het intermediair een nieuwe dienst waarbij de focus ligt op het besparen op de kosten. Dat is goed voor de portemonnee van de klant. En het intermediair kan zo op efficiënte wijze zijn focus leggen op de producten die hij wenst aan te bieden.
Net als beursmakelaars : op zoek gaan naar één of meer verzekeraars die het product via hem willen aanbieden bij de consumenten.

Digitale ondertekening.
Het gaat hier nadrukkelijk niet (alleen) om verzekeringen die binnen het kader van een volmacht tot stand komen. Pas na individuele acceptatie door de verzekeraar of gevolmachtigde, wordt offerte uitgebracht. Dit is een proces dat volledig geautomatiseerd kan plaatsvinden. De offerte is vergezeld van een adequate IPID (verzekeringskaart).
Pas nadat de klant akkoord is gegaan met het gedetailleerde voorstel, komt de overeenkomst tot stand.
Als de verzekering per direct moet ingaan, ontvangt de klant namens het intermediair de door de verzekeraar digitaal ondertekende polis zodra de factuur voor de 1e premietermijn is voldaan.

ONDER EIGEN LABEL
Beursmakelaars leveren verzekeringsproducten op basis van verzekeringsvoorwaarden die door vrijwel alle Nederlandse verzekeraars zijn erkend.
Deze treft u aan op deze pagina : LINK
De makelaars completeren de polis met relevante clausules en “op maat” geschreven bepalingen.
Zij leveren vervolgens een polis onder eigen label.

Dat kunstje kan het intermediair toch ook?
Tussenpersonen die één of meer verzekeringspakketten hebben samengesteld, kunnen deze vervolgens aanbieden bij één of meer verzekeraars of gevolmachtigde agenten.
OpenC Rekencentrum verwerkt vervolgens alle verzekeringstechnische wensen en eisen in het systeem.
Mits alle clausule-teksten, limiteringen, al dan niet complexe tariefmodules, indexeringen, kortingen en beperkingen adequaat zijn aangeleverd, neemt de installatie van het product OpenC twee tot 4 manweken tijd in beslag. Intermediairs doen er verstandig aan om tijdens de installatie persoonlijk aanwezig te zijn. Zij leren het systeem dan kennen zodat zij daarmee hun voordeel kunnen doen bij het samenstellen of verbeteren van hun producten.
Nadat verzekeraars schriftelijk akkoord zijn gegaan met de volledige offerte-analyse van een product, kan het intermediair van start.

FRONTOFFICE
In principe worden verzekeringsproducten afgesloten via een website ofwel Frontoffice.
Dat is een website, onder regie en onder label van het intermediair, waarop klanten alle voor acceptatie benodigde gegevens kunnen aanleveren.

APP STORE
Waar gewenst en doelmatig, kan een APP worden toegepast. Deze communiceert met de backoffice van OpenC.

DELEN VAN KENNIS / OPTIMALISATIE VAN AANBOD
Intermediairs die erkennen dat andere (gespecialiseerde) intermediairs hun zaken reeds op orde hebben op bepaald vlak, kunnen vanzelfsprekend elkaars producten adopteren.
Zo ontstaat een uniek samenwerkingsverband dat gebaseerd is op vakbekwaamheid icm optimale zorg voor het verzekerde belang van de klant.

ADVIESDOSSIER
OpenC levert desgewenst op ieder gewenst moment per klant een volledig adviesdossier waarin alle lopende verzekeringen aan bod komen.
Daarin mede aandacht voor op- en aanmerkingen die voor de desbetreffende klant relevant zijn (geworden).

WIJZIGINGEN
Eenvoudige wijzigingen kunnen via de website worden aangemeld door de klant zelf.
Vervolgens ontvangt de klant een vervangende polis.
Waar sprake is van een ingrijpende wijziging, zal het intermediair zelf de sturende factor zijn. Nadat verzekeraars akkoord zijn gegaan met de gewijzigde continuatie van de verzekering, wordt een vervangende polis opgemaakt.

DIGITALE ONDERTEKENING
Verzekeringsovereenkomsten zijn pas van kracht nadat de verzekeraar(s) deze hebben voorzien van een handtekening. OpenC heeft reeds vele jaren ervaring met het digitaal ondertekenen van poli documenten. Dankzij een slimme tool, wordt de digitale versie van de handtekening voor ieder poli document eenmalig geïncasseerd. Dat geschiedt niet eerder dan nadat de individuele verzekeraar daarmee akkoord is gegaan.

FINANCIELE ADMINISTRATIE
OpenC Rekencentrum verwerkt alle facturen in de voor het intermediair ingerichte financiële administratie met grootboek met sub administratie voor debiteuren en crediteuren. Waar dat zo is afgesproken, worden de netto premies dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal verrekend met de verzekeraars.

VERWERKING SCHADES
OpenC biedt tevens een volledig operationeel integraal schadeverwerkingssysteem.
Daarbij is sprake van een permanente koppeling met de polis administratie zoals die relevant was op het moment van de schadedatum.
Dit is niet alleen van belang voor een adequate afwikkeling naar de klanten toe.
Want zo blijft ook ten allen tijde helder welke verzekeraars op dat moment op de verzekeringsovereenkomst betrokken waren.

TRANSPARANTE
OpenC streefde er naar dat alle betrokken partijen (intermediair, maar ook verzekeraars) op transparante wijze informatie kunnen verkrijgen over zaken als portefeuilleontwikkeling, schadeverloop, openstaande schadelasten, premie inkomsten, beloningen, kosten en baten.
Met name als blijkt dat resultaten tegenvallen, is transparantie de beste invalshoek voor herstel van de cijfers.
Gespecialiseerde intermediairs als D-reizen (reisverzekeringen), Adaptto (autoverzekering gekoppeld aan APP), Achmea Centraal Beheer (Autodelen, Barqo, Peerby) en Solarif
(‘s-werelds grootste verzekeraar van zonnepanelen) hebben met succes verzekeringsproducten kunnen lanceren m.m.v. OpenC Rekencentrum.
WIE VOLGT?
En thans is het moment aangebroken dat zij dit ook anderen in de praktijk kan aanbieden.

GEEN REACTIES