PRESENTATIE VAN PARTNER OPENC

Op onze website OpenC.nl hebben wij al uitvoerig uit de doeken gedaan waar wij voor staan en wat wij kunnen betekenen voor de verzekeringsbedrijfstak.

OpenC Rekencentrum heeft inmiddels ervaring opgedaan met het verwerken van portefeuilles voor :
– Gevolmachtigde Agenten
– Onafhankelijke intermediairs die zaken doen met zowel verzekeraars als met
Gevolmachtigde agenten en beursmakelaars.
– Bedrijven die actief zijn op basis van Co-assurantie
– Bedrijven die actief zijn op de internationale verzekeringsmarkt van Lloyd’s
– Intermediairs die producten leveren onder eigen label

OpenC Rencentrum was in al deze gevallen direct betrokken bij het inrichten van het systeem waarbij processen als de verwerking van offertes, polisopmaak, registratie, facturering en incasso, maar ook prolongatie en schadeverwerking volledig geïntegreerd zijn met de financiële administratie.

Wat zou je je als CEO nog meer kunnen wensen ?
OpenC is toe aan een nieuwe uitdaging.
Wij zijn op zoek naar een verzekeraar die een nieuw product heeft bedacht en waarvoor de software nog ontwikkeld moet worden.
Zo’n proces vergt vaak een lange voorbereidingstijd.

UITDAGING 01
Indien bij uw maatschappij een product op de plank ligt te wachten tot de daarvoor benodigde IT is gemaakt en getest, dan dagen wij u uit om OpenC te consulteren.
Op strikt vertrouwelijke basis (dat garanderen wij) installeren wij dat product of een vergelijkbaar product in onze database.

Daarbij is de hulp van ten minste één van uw medewerkers natuurlijk wel gewenst. Hij of zij moet ons zo af en toe vragen kunnen beantwoorden.

NO CURE NO PAY
Binnen 7 werkdagen presenteren wij u het resultaat van onze inspanningen.

Bent u niet tevreden met het bereikte resultaat, dan bent u OpenC niets verschuldigd.
Bent u wel tevreden met het resultaat, dan brengen wij u € 20.000,- in rekening.

Vervolgens kunt u besluiten om het systeem in gebruik te nemen voor dat verzekeringsproduct.

Wij brengen u geen licentiekosten in rekening. Wel berekenen wij u een vergoeding ten bedrage van € 1,- per contract plus 0,5 procent over de gegenereerde omzet, waarbij u de eerste 20.000 euro niet in rekening worden gebracht.

UITDAGING 02
Vrijwel iedere verzekeraar heeft één of meer winkeldochters in de boeken.

En dan bedoelen wij :
Portefeuilles die geen toegevoegde waarde hebben voor het bedrijfsresultaat.
Daarvoor kunnen vele oorzaken zijn zoals :
– bovenmatige administratieve beheerskosten
– kosten ICT
– problemen met tariefstructuren op basis van Excel
– het combineren van financiële afrekeningen op basis van zowel boekjaar als
op basis van tekeningsjaar (herverzekeraars)
– schadeverloop
– omvang beloning van adviseurs
– kleine premiebedragen
– kosten incasso
– etc.

of een combinatie daarvan.

Momenteel zijn wij actief op zoek naar een partij die bereid is om Rekencentrum OpenC de opdracht te verstrekken om een dergelijke portefeuille in beheer te nemen.
De portefeuille blijft gewoon uw eigendom, maar alle beheersactiviteiten worden voortaan uitgevoerd op het systeem van OpenC.

U kunt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen, maar u kunt dit ook overdragen aan een door u aangestelde gemachtigde.

Wij zien het als onze taak om binnen afzienbare tijd vast te stellen welke maatregelen u zou kunnen nemen om de portefeuille snel winstgevend te laten zijn.
Immers : een winstgevende portefeuille is meer waard dan een verlieslatende.

Vervolgens kunt u besluiten de portefeuille te behouden. Maar u kunt ook besluiten om de portefeuillerechten te verkopen aan derden. Het verwisselen van de verzekeraar per prolongatiedatum is voor ons geen enkel probleem.
Desgewenst kan het administratieve beheer blijvend uitbesteed worden bij Rekencentrum OpenC.

UITDAGING 03
Voor het converteren van databestanden berekenen wij u een vast bedrag per contract.
Omdat de complextiteit van de bestanden per product sterk verschilt, maken wij daarvoor altijd offerte op maat.

Blijkt tijdens het converteren van portefeuilles dat bestanden zijn vervuild, dan worden extra uren separaat in rekening gebracht.
Slagen wij er niet in om de portefeuille adequaat te converteren, dan brengen wij u 25 % van de overeengekomen kosten in rekening.

RETOURCONVERSIE
Bent u zo tevreden over het resultaat, dat u een retourconversie ambieert voor installatie op een ander bij u gebruikt IT-systeem, dan zijn wij daartoe bereid na akkoord van een daartoe uitgebrachte offerte.

PAKKET “TWEE IN EEN”
Bent u alleen geïnteresseerd in een conversie, gevolgd door een retourconversie, dan is ook dat bespreekbaar.

Wij spreken de hoop uit dat wij uw interesse hebben gewekt en wij zien een positieve reactie met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

 

Team OpenC

GEEN REACTIES