Pensioenakkoord: Per 1 juli 2023 een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel!

Van oudsher is het voor het bedrijfsleven en voor de verzekerden niet helder wat er met pensioengelden gebeurt. Wat is het rendement? Welke invloed hebben sterfte-winst en sterfte-verliezen op het pensioen.

Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel.
Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Deze afspraken moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Zoals:

  1. Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel
  2. AOW-leeftijd stijgt minder snel.
  3. Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zwaar werk
  4. Extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen
  5. Beter nabestaandenpensioen

Voorts zijn er plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV)

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Om het pensioenstelsel hierop aan te sluiten, heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen zit, hoewel er meerdere mechanismen zijn ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat u opbouwt en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij een werkgever werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van het pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico’s worden gedeeld.

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels
De Eerste Kamer stemt op 30 mei 2023 over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. De wet zou dan op 1 juli 2023 in werking kunnen treden.  Als de wet van kracht is, krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.

De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 ingestemd met het wetsvoorstel toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Minister Carola Schouten stuurde het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen op 30 maart 2022 naar de Kamer.

De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt, geldt sinds 1 januari 2020.

Bron: Rijksoverheid

GEEN REACTIES