Groeiende ongerustheid bij polishouders Conservatrix

Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

In het vierde openbare verslag van de curatoren van het failliete Conservatrix wordt nog altijd niets bekendgemaakt over een mogelijke koper van de portefeuille van de failliete levensverzekeraar. Er wordt nu zelfs geen termijn meer genoemd waarbinnen een overname van de portefeuille te verwachten valt. Uit de laatste nieuwsbrief van de polishouders spreekt hierover toenemende bezorgdheid en verbolgenheid.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in het tweede kwartaal van dit jaar een koper bekend zou zijn voor de portefeuille van de failliete levensverzekeraar, maar dit wordt keer op keer uitgesteld. Het meest recente verslag van de curatoren meldt opnieuw dat “door de grote complexiteit die een mogelijke transactie van de verzekeringsportefeuille met zich brengt”, het proces langer duurt dan aanvankelijk verwacht. De curatoren zeggen wel toe in de loop van oktober aan alle polishouders een brief te sturen waarin zij ingaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

Pijnlijk voor de polishouders is dat, gezien de vertrouwelijkheid, de curatoren geen publieke mededelingen kunnen doen over de precieze voortgang van het proces. Wel worden het Ministerie van Financiën, DNB, AFM, het Verbond van Verzekeraars en de rechters-commissarissen vertrouwelijk op de hoogte gehouden.

In de afgelopen maanden hebben aan verzekerden op regelmatige basis uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag plaatsgevonden indien zich een verzekerd voorval had voorgedaan. Ook uitkeringen aan polishouders met een reeds ingegane lijfrente of pensioenverzekering zijn voorsalsnog vastgesteld op 70%.

Over de financiële toestand van Conservatrix wordt gerapporteerd: per 30 juni 2021 bedroeg het eigen vermogen € 62,3 miljoen negatief, dat is een verbetering van € 1 miljoen ten opzichte van het eigen vermogen per 31 maart; het balanstotaal bedroeg per 30 juni dit jaar € 627,4 miljoen; het nettoresultaat over het tweede kwartaal bedroeg afgerond € 3 miljoen positief.

Zoals in het derde openbare verslag al werd toegelicht, hebben met name twee posten bijgedragen aan deze resultaten. Allereerst een gunstige renteontwikkeling in het eerste kwartaal waardoor de belangrijkste passiefpost (de technische voorzieningen van Conservatrix) aanmerkelijk meer daalde dan de waarde van de daar tegenoverstaande
activa. Daarnaast speelt het – door polishouders sterk bekritiseerde – vervallen van rendementsgaranties op toekomstige premies in polisvoorwaarden mee. Boekhoudkundig kwalificeert dat verval als een winst van Conservatrix, maar omdat die winst één op één samenhangt met een verval van rechten van polishouders, leidt die winst uiteraard niet tot een verbetering van de positie van de gezamenlijke polishouders.

De stichting Polishouders Conservatrix meldt in haar nieuwsbrief verbolgen dat in het vierde openbare verslag van de curatoren feitelijk geen enkel nieuwsfeit te vinden is. Ook van andere partijen heeft de Stichting nog niets concreets gehoord, zoals de politiek, de Nationale Ombudsman bij wie een klacht is ingediend en de Evaluatiecommissie die sinds juni aan de slag is. “De Stichting oriënteert zich op extra mogelijkheden om het onrecht wat polishouders is aangedaan extra onder de aandacht te brengen.”

GEEN REACTIES