Brief ontvangen door de verhuurder van een bedrijfsgebouw

Onderstaand relaas werd door de verhuurder ontvangen van de uitbaters van Brasserie Buut te Doorn:

Mijne heren,

28 maart 2019 : Huurovereenkomst
Nadat de gerenoveerde kerktoren was geplaatst, hebben wij met u op 28 maart 2019 een huurovereenkomst gesloten met ingang van 1 november 2019. Het ondernemingsplan was gebaseerd op een kwartaalomzet van minimaal € 180.000,= en dat leek ons ook haalbaar omdat dit was gebaseerd op een marktverkenning.

Vestigingsvergunning Horecabedrijf
Voorafgaande aan het aanvragen van een horeca-vergunning, dienden wij onze vof in te schrijven bij de KvK. Een vergunning kan niet worden aangevraagd zonder inschrijving bij de KvK.
En zo geschiedde in 2019.

Oplevering bedrijfsgebouw per 1 augustus 2020
In de huurovereenkomst is indertijd vastgelegd dat ons restaurant met ingang van 1 augustus 2020 gebruik zou kunnen maken van de gehuurde bedrijfsfaciliteiten.

Overmacht
Helaas hebben wij moeten ervaren dat de Gemeentelijke autoriteiten het ons heel moeilijk hebben gemaakt:
1) Ondanks het feit dat het bestemmingsplan voorzag in het gebruik als horecabedrijf, werd ons geen vergunning verstrekt omdat de gemeente was vergeten dat zij het gebouw had laten voorzien van een verdiepingsvloer, in de tijd dat de Gemeente het gebouw huurder tbv Welzijnsorganisatie Welnuh.
Met als gevolg dat de vloeroppervlakte van het gebouw groter is dan 250 m2, waardoor
aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk was.

Overheid neemt geen enkel risico:
Nadat deze wijziging akkoord was bevonden, hebben heeft u de Gemeente nog moeten vrijwaren voor eventuele aanspraken van naburige inwoners, die binnen een termijn van 5 jaren schade claimen die het gevolg is van wijziging bestemmingsplan.

Na veel gedoe met vergunningen konden uw aannemers pas een jaar later dan gepland, in december 2019, aan de slag, met als gevolg dat het bedrijfsgebouw pas in maart 2020 geschikt was als etablissement voor een horecabedrijf.

Terras op eigen grond.
In de tijd dat de Gemeente Doorn in de kerk Welzijnsorganisatie Welnuh had gevestigd, had zij t.b.v. buurtbusjes parkeerplaatsen aangelegd. Zo ook voor gehandicapten en medewerkers, verbonden aan Welnuh.

De roze vakken hebben betrekking op de parkeervakken voor invaliden die Welnuh bezochten.

Alhoewel wij de Gemeente reeds in 2018 hadden gemeld dat wij de tuin van de kerk als terras in gebruik wensten in te richten, werd ons in augustus 2019 duidelijk gemaakt dat wij dan openbare parkeerplaatsen zouden onttrekken aan het centrum van Doorn.

Onttrekkings-vergunning
Met andere woorden : wij moesten een vergunning aanvragen voor het opheffen van de
parkeerplaatsen die waren aangelegd :
– voor drie Regiobussen die er niet meer waren,
– twee parkeerhavens voor invalide klanten van Welnuh, dat was opgeheven en
– 4 parkeerplekken voor medewerkers die daar niet meer werkten.

Dit heeft ook weer de nodige tijd in beslag genomen.
Nadat deze vergunning eveneens was verleend, kon het terras in januari 2020 worden aangelegd:

De vergunning van de Gemeente werd uiteindelijk pas verstrekt in 2020, zodat wij ons restaurant konden openen op 15 maart 2020.
*/* Bijlage:
Het Gemeentebestuur heeft in een speciale brief aan de RVO erkend dat de opening van ons bedrijf ernstig vertraagd is door de trage afhandeling van de zaken.

Krediet
Wij hadden op basis van een persoonlijke lening een krediet beschikbaar van € 200.000,= ivm inrichting van de Brasserie en vanwege verplichting tot het betalen van vaste lasten. Wij droegen sinds de opening van ons bedrijf € 92.562,= aan BTW af aan de Overheid, waardoor ons krediet thans volledig is opgebruikt.
Voor aflossing daarvan vanuit bedrijfsinkomsten, was door het sluiten geen ruimte.

Meteen weer gesloten op last van de Overheid
En daags na de opening van ons restaurant, moesten wij onze deuren sluiten op gezag
van de Overheid : Corona was in het land.

Ruimhartig-1
Premier Rutte en het kabinet heeft vervolgens op televisie betoogt, dat er een ruimhartige tegemoetkoming zou worden toegekend aan ondernemers die vanwege de verplichte sluiting schade zouden lijden.
Kosten gaan immers door, zoals
– huur,
– elektriciteit,
– verwarming,
– slijtage, onderhoud,
– afschrijving op inventaris
– en ga zo maar door.
Om het nog maar niet te hebben over de afschrijving op ingekochte voorraad dranken en gerechten.

Ruimhartig-2
Verhuurders lijden mee……
50% was door het kabinet aanbevolen als richtlijn voor de verplichting tot het betalen van huur.
U heeft dus aan dat verzoek voldaan en in afwachting van de steun die wij van de Overheid zouden krijgen heeft ons dan ook slechts gehouden aan het betalen van 50% van de verschuldigde huurpenningen. Er zou gestuurd worden op basis van inlevingsvermogen, maar de harde praktijk is dat uitvoerders van de wetgeving zich strikt houden aan de wet en ook nu weer de doelstelling uit het oog verliezen.

2e kwartaal 2020
De in dat kwartaal door ons behaalde omzet van € 42.041,00 was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten.
Overigens: dat was onze omzet exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 3.500,00
Een omzetverlies van 76,5 %
*) Een regeling voor het steunen van ondernemers was toen nog in de maak.

3e kwartaal 2020
De in dat kwartaal behaalde omzet bedroeg : € 191.026,00
Deze omzet lag op 6 % boven verwachting.
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 22.521,00
Deze omzet was conform verwachting en van omzetverlies was dan ook geen sprake.

4e kwartaal 2020
De in dat kwartaal behaalde omzet was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten : € 63.741,00
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 7.291,00
Een omzetverlies van 65 %.
Brasserie Buut deed voor dit kwartaal vergeefs een beroep op financiële steun via de TVL.
Motivatie : omdat wij ons reeds in 2019 hadden laten registreren bij de KvK.

1e kwartaal 2021
Ook de in dat kwartaal behaalde omzet was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten : € 40.071,00
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 4.104,00
Een omzetverlies van maar liefst 78 %.
Brasserie Buut deed voor dit kwartaal ook vergeefs een beroep op financiële steun.
Wederom werd de datum registratie bij de KvK aangevoerd als argument.

2e kwartaal 2021
De in dat kwartaal behaalde omzet was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten : € 90.390,00
Een omzetverlies van maar liefst 50 % ofwel € 89.610,-
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 10.580,00
Brasserie Buut deed voor dit kwartaal een beroep op financiële steun.
TVL : Ons werd een compensatie toegezegd t.b.v. € 25.159,00

3e kwartaal 2021
De in dat kwartaal behaalde omzet was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten : € 129.465,00
Een omzetverlies van maar liefst 24 % ofwel € 50.525,-
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 15.240,00
Brasserie Buut deed voor dit kwartaal een beroep op financiële steun.
TVL : Ons werd een compensatie toegezegd t.b.v. € 15.392,75

4e kwartaal 2021
De in dat kwartaal behaalde omzet was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten : € 84.804,00
Een omzetverlies van 63 %
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 10.336,00
Brasserie Buut deed voor dit kwartaal ook vergeefs een beroep op financiële steun.

TVL 1e kwartaal 2022
De in dat kwartaal behaalde omzet was bij lange na niet genoeg voor het verwerven van inkomen of dekking voor vaste lasten : € 77.659,00
Een omzetverlies van 77 %
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. € 8.990,00
Brasserie Buut deed voor dit kwartaal ook vergeefs een beroep op financiële steun.

Tegenvallende omzetten, Geen inkomen, Wel afschrijvingen, Wel BTW en stijgende schuldlast. Terwijl de afschrijving op roerende zaken reeds meer dan twee jaren gaande is, was vof Brasserie Buut niet in de gelegenheid een redelijk inkomen uit omzet te generen vanwege de verplichte sluiting op last van de Overheid.
En als er geen omzet is, dan ontstaan er problemen met U, onze enige crediteur.

2e kwartaal 2022
Eindelijk kan vof Brasserie Buut haar gasten adequaat ontvangen en dat heeft geresulteerd in een omzet van € 125.000,=.
Dat is exclusief de fiscus afgedragen BTW t.b.v. +- € 20.000,00

*/* Bijgaand zend ik u een kopie van een brief d.d. 4 mei 2022.
Deze ontvingen wij van de directie van RVO.
Op grond daarvan blijkt ons dat RVO zich op het standpunt stelt dat onze v.o.f. niet in aanmerking komt voor financiële steun, omdat er voorafgaand aan de sluiting geen referentie voor kwartaalomzet was behaald.
Andere ondernemers die geen omzet konden aantonen als gevolg van een verbouwing, krijgen immers ook niets.
Ook komt Brasserie Buut niet in aanmerking voor compensatie op basis van steun voor startende ondernemers.
En dat wordt veroorzaakt door het feit dat de inschrijving voor de KvK geschiedde in 2019.
Echter:
Wij waren indertijd genoodzaakt ons in te schrijven bij de KvK omdat wij als v.o.f. een aanvraag Horecavergunning wilden indienen bij de Gemeente.

Met als gevolg dat wij thans een omzetverlies moeten nemen van :
Gerealiseerde omzet € 698.171,= (over 8 kwartalen)
Geprognotiseerde omzet € 1.440.000,= (over 8 kwartalen)
Omzetverlies komt uit op € 741.829,=
TVL-steun bedroeg € 40.551,75
Inkomenssteun bedroeg € 16.500,= voor twee kostwinners
Ongecompenseerd tekort : € 684,777,30
En dus hebben wij feitelijk geen ondernemersinkomen kunnen genieten.
En het geen wonder dat wij achterstallig zijn met onze aflossingen en huurbetalingen.

Met andere woorden : het niet gecompenseerde deel van onze omzet treft met name
de bedrijfswinst en dus het inkomen van twee kostwinners voor wie ook al geen financiële
steun vanuit het UWV is verstrekt aan meewerkende directieleden, die tevens op de loonlijst staan. Ons is slechts 22 x € 750,= toegekend voor ons beiden als kostwinner.
€ 16.500,= en daarvan moesten wij dus ook huur voor de woning betalen.

Verbouwing
RVO stelt zich op het standpunt dat hier sprake is van een verbouwing, maar feitelijk was hier sprake van een vertraging in de oplevering van het gehuurde bedrijfsgebouw.
En deze vertraging is dus nadrukkelijk veroorzaakt door de Overheid.
En wij komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning, omdat RVO de datum inschrijving bij de KvK als startpunt voor de onderneming ziet.
Inmiddels is via de Rechtbank een uitspraak verkregen, waarbij de datum van de vergunning bepalend is.
https://www.rvo.nl/nieuws/uitspraak-rechter-over-startdatum-activiteiten-tvl 
Maar tot nu toe weigert RVO haar standpunt aan te passen.

Met andere woorden : wij zijn niet in staat tot het nakomen van onze verplichtingen t.z.v. aflossing en rentebetalingen voor de lening die wij afsloten voor de opstart en de inrichting van onze firma.
Wij treden graag in overleg met u t.z.v. uitstel van deze verplichtingen. Zodra onze omzet dat weer toelaat, willen wij graag alsnog aan onze verplichtingen voldoen.

Tot zo ver het relaas van de uitbaters van Brasserie Buut die maar geen poot aan de grond krijgen voor compensatie vanwege de door de Overheid afgedwongen sluiting in 2021 en 2022.

1 december 2023:
Thans is het mogelijk de schade te begroten op basis van referentie-omzetten die na Corona zijn gerealiseerd :
Dat het bedrijf zonder Corona een goed jaar had kunnen boeken, blijkt wel uit de afdracht BTW over 2022:
1e kwartaal : Omzet   77.659,=
2e kwartaal : Omzet 128.829,=
3e kwartaal : Omzet   89.908,=
4e kwartaal : Omzet 114.711,=
1e kwartaal : Omzet 109.690,=
2e kwartaal : Omzet 120.820,=
3e kwartaal : Omzet 126.762,=
4e kwartaal : Omzet 130.000,= (schatting)
————————————————
Netto omzet 2 jaren totaal = 895.271,=
En dan stelt RVO dat zij geen schade hebben kunnen leiden omdat er nog geen referentie-omzet was!
Zij die lui geboren op de Efteling of zo?

 

GEEN REACTIES