Bewaarnemers: de wet heeft u vogelvrij verklaard!

De wettelijke aansprakelijkheid voor bewaarneming is in principe ongelimiteerd, waarschuwt Rick Kooij van verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer. Hoe kunnen bedrijven hiermee omgaan?

Logistieke ondernemingen zijn zich aan het herpositioneren. Traditioneel vervoer maakt steeds meer plaats voor supply chain management waarbij een samenhangende reeks van werkzaamheden zoals vervoer, opslag, voorraadbeheer, labelen, etiketteren wordt aangeboden. Wat sommige ondernemingen zich echter niet realiseren, is dat de dienstverlening die zich richt op bewaarneming wettelijk gezien slechts summier is geregeld en de aansprakelijkheid in principe ongelimiteerd is.

Vervoerdersaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vervoerder is in de wet geregeld. Voor binnenlandswegvervoer gelden de regelingen van Boek 8 BW. Voor internationaal transport zijn er, afhankelijk van de transportmodaliteit, diverse verdragen van toepassing zoals de Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR). De wet en deze diverse verdragen hebben met elkaar gemeen dat de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt is.

Voorbeeld
Een wegvervoerder krijgt de vraag of hij levensmiddelen van Amsterdam naar Eindhoven wil transporteren. De goederen worden geladen op het terrein van de opdrachtgever. Indien er schade ontstaat tijdens het wegvervoer en de vervoerder hiervoor aansprakelijk is, dan gaat de schadevergoedingsverplichting in beginsel niet verder dan de regelingen die hiervoor zijn opgenomen in Boek 8 BW of de bepalingen uit de AVC wanneer deze zijn overeengekomen. De maximale aansprakelijkheid van de wegvervoerder is onder normale omstandigheden dus op voorhand bekend en staat in verhouding tot de beloning die de wegvervoerder hiervoor ontvangt.

Aansprakelijkheid bij bewaarneming
In tegenstelling tot de aansprakelijkheid bij vervoer van goederen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan goederen bij bewaarneming in slechts 10 artikelen samengevat. Art. 7:600 BW stelt dat de ene partij, de bewaarnemer, zicht tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven. Voor het bewaren en teruggeven geldt een zorgplicht. In de rechtspraak is uitgemaakt dat die zorgplicht tamelijk ver gaat en de aansprakelijkheid in principe ongelimiteerd is. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgschade!

Voorbeeld
De wegvervoerder uit het vorige voorbeeld krijgt in aanvulling op zijn huidige werkzaamheden het verzoek of hij ook de opslag van de te vervoeren goederen voor zijn rekening wil nemen (bewaarneming). Aangezien de bedrijven al jaren zaken doen wordt er verder niets specifieks afgesproken ten aanzien van aansprakelijkheid voor deze activiteit.
Indien er in dit geval schade aan de goederen ontstaat en dit het gevolg is van een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bewaarnemer, dan is de bewaarnemer, op basis van de wettelijke bepalingen, in beginsel aansprakelijk voor alle schaden die de bewaargever lijdt!

Verzekeringspraktijk
Naast het feit dat veel bedrijven zich niet of niet volledig realiseren dat hun aansprakelijkheid in het opzicht van de bewaarnemer erg ver gaat, worden verzekeraars verplicht, vaak op straffe van geen dekking, om branchegebruikelijke voorwaarden onderdeel te laten uitmaken van alle te sluiten overeenkomsten namens deze bedrijven. Een verzekeraar wenst zicht te hebben op de maximale aansprakelijkheid welke voor vergoeding in aanmerking komt. Maar wat is de impact op uw verzekeringsoplossing wanneer zich een van de volgende situaties zich voordoet?
– Er ontstaat schade aan de goederen die u in bewaarneming heeft maar achteraf blijkt dat u juridisch gezien geen voorwaarden van toepassing heeft verklaard;
– Er ontstaat schade aan de goederen die u in bewaarneming heeft maar achteraf blijkt dat u een overeenkomst heeft gesloten waarbij de aansprakelijkheid verder gaat dan branchegebruikelijk is?

Zicht op risico’s
Wij ervaren dat bedrijven binnen de sector transport en logistiek vaak onvoldoende zicht hebben op de risico’s van bewaarneming enerzijds en de verzekeringsoplossing voor dit probleem anderzijds. Laat uw bedrijfscontinuïteit niet in het geding komen, laat u adviseren.

Rick Kooij is Senior Accountmanager Transport & Logistiek bij Concordia de Keizer

GEEN REACTIES