Belgische verzekeraars onder de loep via Gids

Wat als verzekeraars voor Sinterklaas gaan spelen ?

Binnenkort beschikken de Belgische adviseurs over een website waarin zij informatie kunnen verkrijgen over verzekeraars en deskundigen – zoals medische adviseurs – die verdacht worden van verwijtbaar handelen jegens de consumenten.

De gids staat op de website : STOP MISBRUIK.

Zeg neenEen kritische opstelling jegens de verzekeringsmarkt is zonder twijfel verdiend door de markt zelf. Ook via Findinet treft u regelmatig een kritische noot aan waar dat is verdiend.
Maar ik wil wel benadrukken dat ik even kritisch ben jegens de consumenten als jegens
verzekeraars en hun experts.
Ik heb in mijn carrière tussen 1968 en 2006 zo vaak meegemaakt dat verzekeraars bij de neus werden genomen, dat een zekere mate van argwaan zeker gerechtvaardigd is.

Vakmanschap is meesterschap
Directieleden van verzekeraars hebben doorgaans onvoldoende verstand van verzekeringen.
Het zijn vaak managers die hun sporen elders in het bedrijfsleven hebben verdiend.
Hadden zij wel verstand van verzekeringszaken, dan zouden verzekeringsvoorwaarden niet zo vol zitten met juridische fouten en onzinnige bepalingen.

Dus als consumenten een beroep doen op uitkering of vergoeding, dan laten verzekeraars zich adviseren door experts (zoals hun eigen schadebehandelaars, medische deskundigen en  juristen).

Kennis en ervaring
Zij verlaten zich op experts die wel beschikken over specifieke kennis en ervaring.
Indien deze deskundigen zich vergissen en daarvan blijkt pas nadat verzekeraars
uitkering hebben verricht, dan is de vertrouwensrelatie tussen deskundige en de verzekeraar geschaad.
Indien deze deskundigen zich vergissen en dat blijkt pas nadat een voor de verzekeraar negatief vonnis van de Rechtbank is ontvangen, dan is de vertrouwensrelatie tussen deskundige en de verzekeraar evenzo geschaad.

Onpartijdigheid verzekerd
Een goede deskundige heeft naar mijn overtuiging net zoveel belang bij het voorkomen van fouten ten faveure van de verzekeraar als van fouten ten faveure van het slachtoffer.

Fraude om grote sommen geld
Ik heb meegemaakt dat mensen zich tijdens een medische expertise maximaal misdroegen om te voorkomen dat een onafhankelijk onderzoek serieus kon worden uitgevoerd.
En intussen betichtte dit slachtoffer ondergetekende zelfs van onwil om mee te werken de verzekeraars te belazeren.

Dure fiets niet op slot.
Ook op kleine schaal worden verzekeraars structureel bij de neus genomen.
Uw kostbare Elektrische fiets is gestolen terwijl hij niet op slot stond ?
De fietsenhandelaar verklaard zich niet zelden ogenblikkelijk bereid een extra sleutel te maken, zodat u kunt aantonen dat de fiets toch echt op slot stond.

Dit moet je toch niet willen !
Ik heb de betreffende consument hartgrondig afgeraden om hierop in te gaan, dus werd geen verzoek tot schadevergoeding ingediend. Dit moet je toch niet willen !
Met als gevolg dat de handelaar boos werd, omdat hij nu geen nieuwe fiets mocht leveren tegen vergoeding van de catalogusprijs.

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet
Ik ben sinterklaas niet
Het is een feit dat de premies van verzekeringsproducten voor vele mensen onbetaalbaar zouden worden, als verzekeraars niet zorgvuldig zouden zijn bij het toekennen van uitkeringen.
Sterker nog : het consumentenbelang zou in brede kring ernstig geschaad worden als verzekeraars voor Sinterklaas zouden gaan spelen.

Zorgvuldigheid is troef
Daarom is het erg belangrijk dat een schadedossier van meet af aan zorgvuldig wordt samengesteld. Dat geldt voor zowel de verzekeraar als voor het slachtoffer.

Onbekend maakt onbemind
Ik pleit er voor dat de schadebehandelaar en het slachtoffer elkaar minimaal 1 keer per jaar persoonlijk ontmoeten om de stand van zaken te bespreken.
De eerste keer bezoekt de schadebehandelaar het slachtoffer en de andere keer bezoekt het slachtoffer de schadebehandelaar. En zo voort.

Vertrouwensrelatie en transparantie
Dit kan helpen om een vertrouwensrelatie tussen beiden te bewerkstelligen.
Immers : de schadebehandelaar heeft zelf geen enkel belang bij een standpunt dat hij uiteindelijk na een uitspraak van de Rechter moet corrigeren.
En het oprechte slachtoffer moet kunnen beschikken over dezelfde informatie als die welke
de schadebehandelaar verkrijgt om zijn oordeel te formuleren.
Juist omdat beiden zich vaak profileren als opponenten, gaat het fout. Zo meen ik.

Een goede reputatie komt te voet en gaat te paard.
Een schadebehandelaar die gebruik maakt van een deskundige die zich voor een karretje laat spannen, schaadt niet alleen de reputatie van de verzekeraar, maar van de hele bedrijfstak!

Geen enkele directie van een verzekeringsmaatschappij kan blij zijn met een zaak die na veel juridische kosten wordt verloren.

Belgisch initiatief
Het initiatief van Stop Misbruik Verzekeringen om de Gids Verzekeringsbedrog uit te brengen, begrijp ik heel goed, maar ik zou er de voorkeur aan geven als de initiatiefnemers zich constructiever zouden opstellen door partijen de helpende hand te reiken.

Zwarte lijst
Het publiceren van een zwarte lijst met de namen van deskundigen die zich voor het karretje van verzekeraars zouden laten spannen, zie ik niet als een constructieve bijdrage. Zo daarvan bewijs geleverd kan worden, dient daarvan aangifte te worden gedaan bij justitie.
Zolang daarvan geen bewijs kan worden geleverd, is het verstandiger om schadebehandelaar en slachtoffer d.m.v. dialoog (dus zonder scheldpartijen of woede) tot rede te brengen.

GEEN REACTIES