WOZ-waarden worden openbaar; Fierensmarge verdwijnt

Door het openbaar maken van de WOZ-waarde kunnen huizenbezitters die opvragen van zelfgekozen referentiepanden.

Staatssecretaris Weekers meldt in een brief aan de Tweede Kamer de ontwikkelingen van de wijzigingen in de Wet WOZ.

Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer is hij van mening “dat openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen kan bijdragen aan de acceptatie van die waarde bij de burgers. Gemeenten hebben de mogelijkheid om belanghebbenden meer inzicht te geven in de totstandkoming van de WOZ-waarden. Deze transparantie zal naar verwachting de betrokkenheid van belanghebbende burgers vergroten. Met een openbare WOZ-waarde kunnen belanghebbenden namelijk ook de WOZ-waarde opvragen van zelfgekozen referentiepanden. Gemeenten kunnen de signalen van belanghebbenden over eventuele onjuistheden in de WOZ-waarden gebruiken ter verbetering van de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie WOZ.

Ik heb dan ook het voornemen om, mede namens de minister van BZK, een voorstel aan uw Kamer te zenden waarin de Wet WOZ in die zin wordt gewijzigd dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Uiteraard zullen met het oog op de privacy-aspecten de voorstellen worden voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.”

Fierensmarge

In artikel 26a van de Wet WOZ is opgenomen dat een burger geen bezwaar kan maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde wanneer sprake is van een geringe afwijking, de zogenoemde Fierensmarge. De Hoge Raad heeft bepaald dat toetsing van de WOZ-waarde in bezwaar- en beroepsprocedures niet langer mag worden beperkt op grond van deze marge (zie ‘Gemeenten moeten alle WOZwaarde-bezwaarschriften behandelen’)

De vraag was of er een alternatief moest komen voor deze marge. Voor Weekers hoeft dat niet. Het aantal beroeps- en bezwaarzaken is door de uitspraak van de Hoge Raad niet noemenswaard toegenomen en verder voorziet hij dat een alternatief zal leiden tot complexe wetgeving. “Ik ben dan ook voornemens om komend jaar artikel 26a van de Wet WOZ te schrappen uit de wet en vooralsnog niet te vervangen door een alternatief. Ik heb meer verwachtingen van een transparantere overheid, die in een eerder stadium de burger informeert over en betrekt bij zijn WOZ-beschikking."

GEEN REACTIES