AFM over maximum leencapaciteit

“In de huidige tijd past een hypotheekbeleid dat voldoende buffers in het inkomen laat”. De AFM vindt de NHG-verruiming van de leencapaciteit voor tweeverdieners onwenselijk en heeft dat onder de aandacht gebracht van de geldverstrekkers.

“De AFM is van oordeel dat voor consumenten met een modaal tot anderhalf keer modaal inkomen de nu vastgestelde verruiming van de leencapaciteit onder de NHG en daarmee het beperken van inkomensbuffers in die individuele situaties, tot de conclusie kan leiden dat desondanks onverantwoord krediet is verstrekt. Hypotheekverstrekkers en adviseurs kunnen er dus niet op voorhand van uitgaan, dat een verruiming van de leencapaciteit van deze inkomensgroepen door de AFM als verantwoorde kredietverlening zal worden gezien.”

Naar aanleiding van deze mededeling stelde Findinet een paar nadere vragen aan de AFM:

Accepteert AFM de vastgestelde normen (Nibud en in het verlengde Gedragscode)?

AFM: De AFM heeft in de zomer van 2011 het volgende aangegeven: De AFM beschouwt de nieuwe GHF als een goede invulling van de open norm voor verantwoorde kredietverlening. Het hypothecair krediet is vanaf 1 augustus 2011 verantwoord verstrekt als de hypotheekverstrekker de normen uit de GHF op een adequate wijze heeft toegepast. Op dat moment werd bij tweeverdieners uitgegaan van de systematiek dat het maximale woonlastpercentage behorende bij het hoogste inkomen werd gehanteerd om verantwoord krediet te verlenen. Daarna is deze systematiek aangepast, hetgeen resulteert in een verruiming van de leencapaciteit.

De AFM is van oordeel dat mensen, in tijden van onzekerheid, zoals de huidige, er goed aan doen zich te wapenen tegen risico’s en onzekerheden in plaats van meer schulden aan te gaan. Financiële weerbaarheid dient voorop te staan. Daarin past een beleid ten aanzien van hypotheekverstrekking dat voldoende buffers in het inkomen laat. De AFM heeft daarbij specifiek aandacht gevraagd voor de onwenselijke effecten bij gezinsinkomens tussen € 30.000 en € 40.000.

Biedt comply voldoende zekerheid, of is het tegenwoordig comply én explain?

AFM: De GHF is een norm waaraan een adviseur kan toetsen of de hypotheek verantwoord is. Natuurlijk is het daarbij noodzakelijk dat de adviseur ook nagaat in hoeverre de hypotheek op langere termijn betaalbaar is. In specifieke uitzonderingsgevallen is het mogelijk af te wijken van de norm.

Wanneer gaat een marktpartij in de fout als hij alle normen volgens de letter heeft toegepast? Is er een Wft-artikel dat de vastgelegde normen overruled en zo ja, hoe kan daar in de praktijk mee omgegaan worden?

AFM: Artikel 4:23 Wft regelt dat een adviseur en/of bemiddelaar een hypotheek adviseert dat past bij de financiële positie van de klant. Artikel 4:34 Wft regelt dat een aanbieder overkreditering voorkomt.

(zie voor meer informatie over de door AFM genoemde wetsartikelen ‘Verantwoorde woonlasten’ op de Kennisportal)

GEEN REACTIES