Verzekeringselement wordt vergeten

In zijn aanbeveling over de oplossing van de beleggingsverzekeringenaffaire, waarin de ╚Wabekenorm╚ werd geïntroduceerd, gaat de Ombudsman ook in op de in de verzekering ingebouwde OVR. Hij zegt daarover onder meer:

"Een levensverzekering op beleggingsbasis, met een al dan niet substantiële overlijdensdekking, is géén spaar- of beleggingsrekening, maar een overeenkomst tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of dood van de verzekerde mens(en) tegen een afgesproken premiebetaling met daarnaast een kans op vermogensvorming via participatie in beleggingsactiviteiten van de verzekeringsmaatschappij."

Hier raakt de Ombudsman een essentieel punt dat in de publiciteit onderbelicht blijft: de beleggingsverzekeringen dragen niet voor niets die naam. De Ombudsman daarover in 2008 in zijn aanbeveling: "Weinig aandacht wordt besteed aan de structuur van deze producten. Dat geldt niet alleen voor consumenten, maar ook voor media en politiek. Veelvuldig en ten onrechte worden onder het begrip ¹kosten´ ook de risicopremie voor het verzekeringsdeel gebracht. 

Bovendien blijft onderbelicht dat de afnemer van beleggingsproducten zelf het beleggingsrisico draagt en dat verzekeraar het risico van overlijden, arbeidsongeschiktheid, eventuele garantieonderdelen en dergelijke aspecten van de overeenkomst draagt."
In de kostennormering laat de Ombudsman de OVR-premie uitdrukkelijk buiten beschouwing. Wel zegt hij iets over de hoogte van de premie: "Voor de premie van de overlijdensrisicodekking geldt dat deze niet hoger hoort te zijn dan bij dezelfde verzekeraar voor een vergelijkbaar risico bij een zelfstandige risicoverzekering in rekening wordt gebracht op het moment van afsluiten van die verzekering, derhalve zulks zonder daar bovenop oneigenlijke opslagen in rekening te brengen."

Welke OVR? Het is makkelijk gezegd om de ´overlijdensrisicodekking uit de beleggingsverzekering te slopen´, maar dan mag niet vergeten worden wat met de verzekering oorspronkelijk beoogd werd. Dat dreigt wel te gebeuren als de verzekerde raad van TROS-Radar opvolgt en louter op de prijs van de verzekering afgaat.

Heeft de verzekerde in de actuele situatie een levenslange of tijdelijke OVR nodig; een gelijkblijvende of dalende; en hoe zit het fiscaal met een eventuele uitkering? Oversluiten van een OVR, laat staan dit verzekeringelement slopen uit een bestaande universal life verzekering doe je niet zomaar. Daarvoor is deskundig advies onontbeerlijk.

GEEN REACTIES