Verbond publiceert Beleid in Uitvoering 2011-2012

De belangrijkste beleidsvoornemens van de verzekeringssector voor de komende periode en wat in de afgelopen periode is gerealiseerd.

In 2011 heeft het Verbond een uitgebreide studie laten doen naar de bedrijfseconomische perspectieven van de bedrijfstak. Op grond van de uitkomsten is een uitgebreid programma VerzekeraarsVersterken gestart, dat zich zowel richt op de lopende beleidsdossiers van het Verbond als op ontwikkelingen die mogelijk effect kunnen hebben op de bedrijfstak – zowel qua kansen als bedreigingen. Vanuit het bestuur van het Verbond is een Kernteam samengesteld dat de uitvoering van het programma begeleidt.

Ten aanzien van het denken over nieuwe markten gaat het om brede thema’s als de oudedagsvoorziening (pensioenen en derde pijler, de samenhang tussen pensioenen, zorg en wonen, en de markt zzp-ers).

“Op de pensioenmarkt kunnen er voor verzekeraars op termijn kansen komen als het huidige stelsel verder onder druk komt te staan. En waar uitkeringen in de tweede pijler onder druk staan, zal de behoefte aan aanvullingen in de derde pijler misschien weer toenemen, mogelijk meer in de zin van pure vermogensvorming, los van risicoafdekking, zoals nu al de trend is. Moeten we niet meer kijken naar vermogensvorming voor de oude dag, waarbij we zowel pensioenen, individuele aanvullingen, de eigen woning betrekken, plus de financiering van de zorg?

En de inkomensverzekeraars gaan nog eens goed kijken naar de verzekeringsgraad van zzp-ers.
Veel zzp-ers kiezen er bewust voor om zich niet te verzekeren, maar welke potentiële markt laten verzekeraars misschien toch liggen?

De schadeverzekeraarsonderzoeken de verzekerbaarheid van delen van overstromingsrisico die nu nog buiten de reguliere dekking vallen, de mogelijkheden van een verkeersverzekering, een directe beroepsziekteverzekering en uitbreiding van de private rechtshulp.

En ten slotte wordt onderzocht of de sector op termijn voldoende gekwalificeerde medewerkers heeft om de ambities waar te maken en in hoeverre het bedrijfseconomisch kader (solvabiliteitseisen, toezicht) de ambities mogelijk maken dan wel in de weg staan. Zo worden in het programma VerzekeraarsVersterken tal van initiatieven ontplooid die allemaal tot doel te komen tot een duurzame en op termijn bedrijfseconomisch gezonde bedrijfstak.”

GEEN REACTIES