Tijdelijke maatregelen stimulering NHG

Tot 1 januari 2011 zijn de kostengrenzen voor de Nationale Hypotheek Garantie tijdelijk verhoogd. Dit met het doel de aankoop van woningen te stimuleren. Daarom is de verhoging niet van toepassing op kwaliteitsverbetering. Voor verbouwingen blijft het bestaande maximum van ? 265.000 gelden.De grens voor het kopen van een woning is opgetrokken tot ? 350.000. Dat bedrag is inclusief alle kosten die aan de koop verbonden zijn, met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten. Bij aankoop van een bestaande woning mag de koopsom niet meer bedragen dan ? 312.500. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk ? 324.074,07. Bij aankoop van bestaande bouw houdt NHG namelijk standaard rekening met 12% bijkomende kosten en bij verkrijging van nieuwbouw met 8%.Ook kan een beroep gedaan worden op de NHG bij aankoop van woonwagens en woonwagenstandplaatsen. In 2010 bedraagt de kostengrens voor woonwagens ? 130.684 en die voor woonwagenstandplaatsen ? 50.000.Uiteraard is de hoogte van het NHG-bedrag ook afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.De manier waarop het inkomen getoetst wordt, is ongewijzigd.Toetsinkomens Bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd , waarvan de eventuele proeftijd is verstreken mag uitgegaan worden van een in het vooruitzicht gestelde inkomensverhoging indien deze verhoging uiterlijk ingaat 6 maanden na het moment van offreren van de lening en uit de verklaring van de werkgever blijkt dat sprake is van een onvoorwaardelijke inkomensverhoging.Het inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken, indien de eventuele proeftijd is verstreken en een verklaring van de werkgever wordt overgelegd van de volgende strekking: ?Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.? In de overige gevallen kan het inkomen alleen worden meegenomen voor de duur van de resterende looptijd van de overeenkomst. Voor de resterende looptijd van de lening wordt uitgegaan van het sociaal minimum (de huidige bijstandsuitkering) waarop recht bestaat voor het desbetreffende huishouden.Indien inkomen wordt genoten uit een flexibele arbeidsrelatie (zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht) of uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of tijdens de proeftijd van een arbeidsovereenkomst, wordt het toetsinkomen vastgesteld op basis van de afgelopen 3 kalenderjaren. Verder is een werkgeversverklaring nodig waaruit blijkt dat inderdaad inkomen wordt genoten uit een (flexibele) arbeidsrelatie. Als toetsinkomen wordt het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren gehanteerd, tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar. Het berekende inkomen kan voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken.Voor zelfstandige ondernemers geldt dat minimaal de laatste 3 kalenderjaren aaneengesloten inkomen genoten moet zijn. Het inkomen is de gemiddelde nettowinst van de afgelopen 3 kalenderjaren tot maximaal de nettowinst genoten in het laatste kalenderjaar.Het inkomen van een directeur-grootaandeelhouder dient te worden beschouwd als inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf, met dien verstande dat bij de toetsing dient te worden uitgegaan van het gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid van de afgelopen 3 kalenderjaren, tot maximaal het bedrag van de inkomsten uit arbeid genoten in het laatste kalenderjaar. Download hier de NHG-normen 2010

GEEN REACTIES