Steile stijging NHG-aanspraken in 2012

In 2012 is 3576 keer aanspraak gemaakt op NHG-garantie tegen 2021 maal in 2011. In 2373 gevallen is de verliesdeclaratie kwijtgescholden.

Dat antwoorden de ministers Blok (Wonen), Dijsselbloem (Financiën) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) op Kamervragen van de CDA-fractieleden Raymond Knops, Pieter Omtzigt en Eddy van Hijum.

Het definitieve aantal over 2012 zal in de praktijk nog groter uitvallen omdat nog 134 dossiers in behandeling zijn.

Echtscheiding is de belangrijkste reden voor kwijtschelding. Dat gold voor 1798 van de gevallen, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. In 2012 werd 394 keer een beroep op de NHG gedaan ten gevolge van werkloosheid. Naar het zich laat aanzien zal dit cijfer in 2013 fors kunnen stijgen.

375 claims van de geldverstrekkers werden afgewezen. De belangrijkste afwijzingsgronden zijn dat sprake is van een niet toegestane BKR-codering, de aanlevering van een incompleet dossier of dat sprake is van een opschortende voorwaarde. Een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld van toepassing indien men een woning heeft aangekocht terwijl men nog een andere woning in eigendom heeft. In dat geval is pas sprake van een borgstelling nadat de eerste woning is verkocht.

Indien bij de verliesdeclaratie blijkt dat de eerste woning nog steeds in eigendom is, is de borgstelling dus niet in werking getreden en wordt de verliesdeclaratie afgewezen.

Per 31 december 2012 staat het WEW borg voor in totaal € 149 miljard aan lopende hypothecaire leningen (gegarandeerde vermogen).

De ministers wijzen er wel op dat het risico voor de Staat aanzienlijk lager is dan dit bedrag, want

  •  tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen;
  • de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop;
  • Het WEW heeft een vermogen van € 785 miljoen (per 31 december 2012) om verliezen in eerste instantie op te vangen.

GEEN REACTIES