Regeling Overbruggingsuitkering AOW gepubliceerd

Staatssecretaris Klijnsma heeft de “tijdelijke regeling ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de AOW en aanvullende inkomensregelingen” gepubliceerd.

Vanaf 1 januari van dit jaar is de AOW leeftijd verhoogd met een maand. Het is de bedoeling dat mensen doorwerken totdat zij de AOW leeftijd bereiken. Voor een aantal mensen is dat niet mogelijk. Zij zijn in het verleden met vut, prepensioen, overbruggingsregeling of functioneel leeftijdontslag gegaan. Hun vut of prepensioen kan stoppen als zij 65 worden. Om een deel van deze groep tegemoet te komen wordt voorzien in een overbruggingsregeling.

Doelgroep

De regeling gaat gelden voor mensen met een laag inkomen die zich niet hebben kunnen voorbeiden op de hogere AOW-leeftijd en waarvan de VUT- of het prepensioen nu al is ingaan.

Onder de definitie van een VUT- of Prepensioenuitkering vallen de volgende regelingen.

1. VUT-regeling

2. Prepensioenregeling

3. Overbruggingspensioen

4. Regelingen op basis van het functioneel leeftijdsontslag (FLO regelingen)

Daarnaast komen ook de volgende groepen in aanmerking voor overbrugging

1. (voormalige) zelfstandigen met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering

2. Mensen met een private Anw-hiaatverzekering of -pensioen

3. Mensen met een private WIA/WGA-verzekering

4. Mensen met een lijfrente

5. Mensen met een levensloopuitkering

Inkomens/vermogensgrens

De regeling geldt voor mensen die over de zesde kalendermaand voorafgaande aan de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken een inkomen hebben dat gelijk is aan of lager dan 200% van het bruto-minimumloon, of indien zij een echtgenoot hebben: een inkomen dat gelijk is aan of lager is dan 300% van het bruto-minimumloon, en

op 1 januari van het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken een vermogen hebben dat niet meer bedraagt dan het bedrag, genoemd in artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of indien zij een echtgenoot hebben: een gezamenlijk vermogen dat niet meer bedraagt dan tweemaal dat bedrag.

Hoogte uitkering

Deze regeling kent een bruto-overbruggingsuitkering voor: de ongehuwde rechthebbende; de gehuwde rechthebbende; de ongehuwde rechthebbende die een kind heeft jonger dan 18 jaar.

De bruto-overbruggingsuitkering bedraagt voor:

  • de ongehuwde rechthebbende zonder kinderen € 1114,78;
  • de gehuwde rechthebbende € 726,41;
  • de ongehuwde rechthebbende met een kind onder 18 jaar, € 1388,29.
  • De bruto-partneruitkering bedraagt € 726,41.

GEEN REACTIES