Pensioenplan benadeelt deelnemer dubbel

Door in het Witteveenkader het maximale opbouwpercentage met bijna 5% te verlagen wordt de pensioendeelnemer dubbel benadeeld.

Dit schrijft de Pensioenfederatie in haar positionpaper waarmee zij reageert op de hoofdlijnennota nieuw Ftk.

Belangrijkste kritiekpunten van de Pensioenfederatie:

  • Om het stelsel toekomstbestendig te maken, moet er naast het beter kunnen opvangenvan financiële schokken een oplossing komen voor het beter kunnen opvangen van demografische schokken.
  • De hoofdlijnen geven nog weinig duidelijkheid over de nieuwe premiesystematiek. De uiteindelijk gekozen methode kan aanzienlijke gevolgen hebben voor deelnemers, sponsors en fondsen en brengt macro-economische consequenties met zich mee.
  • Het is niet duidelijk wat de effecten zijn van de toepassing van de UFR (Ultimate Forward Rate) in de discontovoet voor de fondsen. Eerste inzichten geven aan dat het rente risico over het geheel weliswaar daalt maar daarentegen op bepaalde punten van de curve sterk toeneemt.
  • Sociale partners moeten daadwerkelijk in staat worden gesteld om een keuze te maken voor het reële contract of voor het nominale contract.
  •  Er moet meer stabiliteit komen rondom de aanpassing van de levensverwachting, bijvoorbeeld door aanpassing eens in de drie of eens in de vijf jaar- In reële contracten moet lineaire staffel mogelijk zijn.

Geen verlaging van de ruimte in het Witteveenkader

“In het Pensioenakkoord dat in 2010 is afgesloten is vastgelegd dat de AOW-ontwikkeling gekoppeld wordt aan stijging van de verdiende lonen.
Op die wijze wordt de eerste pijler robuuster en komt er een einde aan een langjarige ontwikkeling waarbij pensioenregelingen in de tweede pijler een steeds iets achterblijvende AOW-ontwikkeling in reële termen hebben geabsorbeerd.

In bijlage 2 van de voorjaarsnota 2012 geeft het kabinet aan af te zien van het voorstel om de AOW te koppelen aan de verdiende lonen. Het zal duidelijk zijn dat, gezien de moeilijkheden waarin de pensioenfondsen zich bevinden, de tweede pijler voorlopig niet in staat is dit verlies in reële termen van de AOW op te vangen.

De Pensioenfederatie respecteert het primaat van de politiek ten aanzien van de AOW. We doen dan ook geen uitspraak over het achterwege laten van de koppeling van de AOW aan de verdiende lonen. De Pensioenfederatie vindt het daarentegen onbegrijpelijk dat als gevolg van dit besluit de tweede pijler pensioenen worden beperkt door in het Witteveenkader, tegen de eerdere afspraken in, het maximale opbouwpercentage met bijna 5% te verlagen per 2014. Waar de pensioendeelnemer bij uitvoering van het Pensioenakkoord op dit punt geen enkele consequentie zou ondervinden, wordt hij straks dubbel benadeeld. Eerst blijft zijn AOW achter op de loonontwikkeling en daarnaast worden zijn mogelijkheden om een goed aanvullend pensioen op te bouwen beperkt. Zeker in een situatie waarin premiestabilisatie de norm is, worden jongere generaties gedupeerd als door een inperking van het Witteveenkader die premie niet kan worden vertaald in aanspraken.”

GEEN REACTIES