Pensioenaanspraak na Boon Van Loon-arrest verjaart niet

De echtscheiding vindt plaats na het arrest en v≈≈r de invoering van de Wet verevening pensioenrechten.

Bij de verdeling van de gemeenschap is geen rekening gehouden met de verdeling van de pensioenrechten. Hoewel de verdeling werd beheerst door de regels die uit het Boon/Van Loon-arrest voortvloeien. Als gevolg hiervan zijn de pensioenrechten, zoals voor en tijdens het huwelijk opgebouwd, destijds in de huwelijksgoederengemeenschap gevallen. De ex-echtgenote vordert alsnog haar pensioendeel. Haar ex-man beroept zich op verjaring.

De Rechtbank Middelburg merkt pensioenrechten aan als ‘overgeslagen recht’ in de zin van artikel 3:179 lid 2 BW.

De Rechtbank Middelburg: “Nu de vordering van eiseres is te kwalificeren als een vordering tot verdeling van een gemeenschapsgoed, is deze ingevolge artikel 3:178 BW niet aan verjaring onderhevig. Dit artikel bepaalt dat ieder der deelgenoten te allen tijden verdeling kan vorderen van een gemeenschappelijk goed. De verjaringstermijn van artikel 3:306 BW, die slechts geldt voor zover de wet niet anders bepaalt, is niet van toepassing op een vordering tot verdeling.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES