Overdrachtsbelasting tijdelijk van 6 naar 2%

Het kabinet verlaagt tijdelijk de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. De gedragscode verlaagt de maximale hypotheekverstrekking naar 106% van de marktwaarde; NHG naar 108%.

Staatssecretaris Weekers van Financiën regelt per beleidsbesluit dat de verlaging met terugwerkende kracht ingaat op 15 juni 2011. De verlaging duurt één jaar en loopt tot en met 30 juni 2012.

De verlaging van de overdrachtsbelasting is van toepassing op alle woningen. Voor bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie, mag de verlaging voor het woondeel worden toegepast.

Het maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier.

Ondergrond, tuin en andere aanhorigheden

De ondergrond en de tuin behoren tot de woning. Tot de woning behoren ook aanhorigheden zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort, wordt ook tot de woning gerekend.

Voorbeeld

Een parkeerplaats onder door particulieren bewoonde flats in een flatgebouw wordt tot de woning gerekend.

Voorbeelden van onroerende zaken waarvoor de regeling niet geldt

Niet als woning aan te merken zijn in ieder geval:

  • bedrijfsgebouwen en –ruimtes;
  • afzonderlijke garageboxen;
  • hotels/pensions;
  • asielzoekerscentra;
  • een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis;
  • internaten; en
  • grond bestemd voor woningbouw.

Consequenties hypotheekverstrekking

Voor wat betreft de Gedragscode verandert er formeel niets. Het maximaal te verstrekken hypotheekbedrag is en blijft: 104% + het percentage van de overdrachtsbelasting en wordt dus automatisch in totaal 106%. Een probleem kan wel ontstaan door de manier waarop het maximale bedrag veelal is gecommuniceerd: namelijk zonder verdere uitleg als "110% van de marktwaarde". Daardoor zal enige uitleg aan de consument nog nodig zijn.

Het verschil tussen Gedragscode en NHG blijft bestaan. Zoals bekend gaat de Nationale Hypotheek Garantie uit van 12% standaard bijkomende kosten bij aankoop van een bestaande woning. NHG heeft aangegeven dat percentage terug te brengen naar 8%.

De NVB heeft banken de boodschap meegegeven dat de Gedragscode leidend moet zijn.

Waarom partijen deze gelegenheid niet aangrijpen om hun beleid op elkaar af te stemmen is vooralsnog een raadsel.

GEEN REACTIES