Oudedagsreserve 2011

De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst, met een maximum dat voor 2011 is vastgesteld op 11.882 euro. De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kan bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit betekent dat hij elk jaar een bepaald bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen.  De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst, maar niet meer dan 11.811 in 2010 en 11.882 euro in 2011.

Deze toevoeging wordt verminderd met de ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.De toevoeging bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.

GEEN REACTIES