NVGA maakt einde aan “hybride” positie volmachtbedrijven

NVGA: volmachtkanaal presteert goed, maar kampt met uitdagingen

De NVGA en het Verbond willen voor het volmachtbedrijf concrete maatregelen nemen m.b.t rol- en belangtransparantie, passende beloning en beheerste bedrijfsvoering.

In een position paper hebben de NVGA en het Verbond van Verzekeraars de bevindingen en conclusies uit een tweetal onderzoeken gebruikt. In het rapport ‘Het volmachtbedrijf in economisch perspectief’ beschrijft dr. Fred de Jong de plaats en toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf in het Nederlandse verzekeringslandschap vanuit een economisch perspectief. Aan bureau IG&H is gevraagd een breed opgezette risicoanalyse uit te voeren naar PR/PA-risico’s (feitelijk of gepercipieerd) in het volmachtbedrijf. Het resultaat van dit onderzoek is neergelegd in het IG&H-rapport ‘Sensitiviteitstoets Volmacht’

Transparantie en duidelijkheid voorop

In de analyse van de NVGA en het Verbond loopt het volmachtbedrijf vooral risico’s op het terrein van rol en positie in de keten en de wijze waarop de gevolmachtigd agent wordt beloond voor zijn werkzaamheden. Daarbij is niet alleen gekeken naar feiten maar ook naar percepties en inschattingen. De NVGA en het Verbond stellen op basis van hun analyse concrete maatregelen voor op een viertal gebieden:.

1. Roltransparantie: Een financieel dienstverlener die in de keten opereert dient voor de klant zichtbaar en herkenbaar te zijn. De klant moet weten wat hij van betrokken partij kan verwachten: bent u adviseur/bemiddelaar, bent u aanbieder of bent u een gevolmachtigd agent.

2. Belangtransparantie: Een onderneming die zowel bemiddelaar als gevolmachtigd agent is zal in het belang van zijn klant transparant moeten zijn over dat gegeven, over de consequenties voor zijn handelen en over de wijze waarop conflicts of interest worden vermeden.

3. Passende volmachtbeloning: De beloning van de gevolmachtigd agent hoort te passen bij zijn rol en werkzaamheden, waarbij misbruik van het volmachtkanaal ter compensatie of ontwijking van beloningsmaatregelen in andere sectoren van de markt (het waterbedeffect) moet worden voorkomen. De huidige beloning bestaande uit tekencommissie, winstcommissie en kostenvergoedingen kan worden vervangen door een volmachtvergoeding, die afhankelijk wordt van het product, de omvang van het uitbestede werk en de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

4. Beheerste bedrijfsvoering: De verzekeraar stelt uitsluitend gevolmachtigd agenten aan die het belang van de klant bij hun volmachtactiviteiten centraal zetten. De gevolmachtigd agenten doen namens de verzekeraar uitsluitend zaken met een bemiddelaar als de verzekeraar daartegen geen bezwaar heeft. Met deze maatregelen willen de organisaties bereiken dat de klant adequaat en op het juiste moment wordt geïnformeerd over rol en betekenis van het volmachtbedrijf. Daarnaast worden potentiële prikkels voor volumesturing uit de volmachtbeloning verwijderd. Ook worden bij het verlenen en beëindigen van volmachten klantbelang en kwaliteit van de uitvoering de voornaamste criteria..

De Minister van Financiën heeft aangekondigd waarschijnlijk al per 1 januari 2012 een bonusverbod voor schadeverzekeringen in te zullen stellen. De in het position paper voorgestelde maatregelen die zien op afschaffing van beloningen met een volumesturingsprikkel kunnen daarin worden meegenomen. De overige afspraken kunnen worden vastgelegd in een Volmachtcode. Deze zal bindend zijn voor leden van de NVGA en het Verbond. Voor wat betreft de regeling voor een passende volmachtvergoeding vergt de exacte invulling nog nader onderzoek. Daarbij zal ook worden bekeken of een verrichtingentarief een goed alternatief voor de huidige vergoeding op basis van een percentage van de premie zou kunnen zijn.

GEEN REACTIES