Nieuwe NHG-voorwaarden en normen per juli 2015

Op hypotheekoffertes die worden afgegeven vanaf 1 juli 2015 zijn de nieuwe NHG-Voorwaarden en Normen van toepassing.

De wijzigingen zijn te vinden in de NHG-Voorwaarden 2015-3.

Het gaat inhoudelijke en technische veranderingen. We noemen hieronder een aantal voorbeelden:

Daling kostengrens

Per 1 juli 2015 daalt de grens voor NHG van € 265.000,- naar

€ 245.000,-. Dit betekent dat vanaf dat moment een lening maximaal

€ 245.000 mag bedragen om een hypotheek met NHG af te kunnen sluiten.

Voorwaarden kwijtschelding in offerte

De geldgever dient in de offerte Artikel A3, lid 1 sub c en d te benoemen onder vermelding van de webpagina www.nhg.nl/consument/voorwaarden-voor-kwijtschelding.html.

Deze pagina behandelt de voorwaarden waaronder NHG de restschuld kwijtscheldt.

Samengevat is kwijtschelding mogelijk indien de persoonlijke situatie van de geldlener is veranderd door 1 of meerdere van de volgende situaties:

  • beëindiging samenwonen vanwege het verbreken van de relatie (terwijl de hypotheek aan beide partners is verleend)
  • niet-verwijtbaar werkloos raken
  • arbeidsongeschikt geraakt
  • overlijden partner

Afwijzingsbrief vormvrij

De geldverstrekker is vanuit de NHG regelgeving niet langer verplicht om bij een negatieve toetsuitslag de geldnemer schriftelijk op de hoogte te brengen via een afwijzingsbrief conform model NHG.

 
Gevolgen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Op 1 januari 2015 is de gewijzigde “Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet” in werking getreden. De Minister van Financiën heeft op verzoek van de markt besloten om de regeling per 1 juli 2015 verplicht te stellen.

Daarom is de regeling vanaf dat moment ook verwerkt in de Voorwaarden & Normen 2015-3:

  • het aantal kolommen binnen de Financieringslasttabellen is uitgebreid van 5 kolommen naar 12;
  • er wordt een nieuwe tabel voor de niet fiscaal aftrekbare rente geïntroduceerd. Hierdoor vervalt de bestaande formule van Norm 7.2 en 7.7.

Reeds eigenaar-bewoner

Op basis van Norm 3 is het niet meer mogelijk om bij een aanvullende lening uit te gaan van de restantschuld (hoofdsom minus opgebouwde waarde). De tijdelijke regeling staat dit niet toe. Op basis van de nieuwe regelgeving moet van de nog niet afgeloste hoofdsom worden uitgegaan.

Beheercriteria

De financieringslasttabellen van de Beheercriteria zijn uitgebreid van 10 naar 12 kolommen en er zijn tabellen voor de niet fiscaal aftrekbare rente toegevoegd.

GEEN REACTIES