Nieuwe gezondheidsverklaring voor levensverzekeringen

Per 1 januari 2012 voert het Verbond nieuwe gezondheidsverklaringen in. Het zijn twee aparte formulieren: voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De gezondheidsverklaring die consumenten moeten invullen bij de aanvraag van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt een stuk eenvoudiger. Het Verbond van Verzekeraars en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) zijn overeengekomen dat een fors aantal vragen kan worden geschrapt.

Vorig jaar werden er naar schatting 750.000 gezondheidsverklaringen door consumenten ingevuld bij het sluiten van een levenpolis en zo’n 25.000 voor het aangaan van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

De grootste wijziging ten opzichte van de huidige formulieren, betreft het laten vervallen van alle vragen over de ziektevoorgeschiedenis van familieleden, de zogeheten familieanamnese. Deze vragen, bijvoorbeeld naar het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie, werden vaak als belastend en niet ter zake doend ervaren. Hoewel de ziektegeschiedenis in familieverband wel invloed kan hebben op het ziekterisico hebben verzekeraars besloten deze vragen te laten vervallen.

Andere veranderingen betreffen het schrappen van de vraag naar bloedonderzoek en het bij de gewone ziekten onderbrengen van HIV. Verder zijn er nu specifieke formulieren voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen waardoor nooit meer vragen beantwoord hoeven te worden dan van belang is voor het te dekken risico. Voorheen kregen alle aanvragers dezelfde set vragen voorgelegd.

Belangrijkste wijzigingen

  • De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige gezondheidsverklaring zijn:
  • De vragen naar familieleden zijn verwijderd;
  • De vragen naar hiv en gehoor zijn opgenomen onder vraag 3;
  • Onder vraag 3 is een aantal wijzigingen doorgevoerd;
  • De vraag naar bloedonderzoek is verwijderd;
  • Er is een informatieplicht voor de medisch adviseur opgenomen bij een afwijkend advies.
  • Op de verklaring voor de levensverzekeringen is een aantal vragen weg gelaten dat geen relatie heeft met het risico. Zo is onder vraag 3 een aantal aandoeningen, ziekten, klachten en gebreken weg gelaten. Daarnaast zijn de vragen naar werk en gezichtsvermogen niet opgenomen op dit formulier.

Deze verklaring is van toepassing op aanvragen van een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking.

Zie voor verzekeringen met ao-dekking: Nieuwe gezondheidsverklaring voor ao-verzekeringen

Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens

Ook relevant in dit verband zijn het convenant en het reglement van de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens, die is opgericht door de artsenfederatie KNMG, het Breed Platform Verzekerden en Werk (nu: Welder), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en het Verbond.

De taak van de Toetsingscommissie is "te onderzoeken of er bij het leveren van gezondheidswaarborgen sprake kan zijn geweest van verzwijging van gegevens die naderhand in verband bleken te staan met de oorzaak van het overlijden van de verzekerde”.

GEEN REACTIES