Nieuw Besluit Eigenwoningrente

Het besluit over eigenwoningrente is op sommige punten sterk gewijzigd. Het betreft aanpassingen aan wetwijziging per 1 januari 2010 en verduidelijkingen voor de praktijk. Ook zijn de laatste ´oogmerkarresten´ van de Hoge Raad in het nieuwe besluit verwerkt. Het besluit vervangt het besluit van 29 oktober 2009 en is aangevuld met de onderdelen over de eigenwoningrente uit het besluit van 1 oktober 2003 (woonverenigingen). Dit besluit is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten. Behandeld worden de aftrek voor de inkomstenbelasting van de renten van de eigenwoningschulden en de kosten van de geldleningen. Deze renten en kosten worden in het besluit ook wel als eigenwoningrente omschreven.

In dit besluit zijn nieuwe standpunten opgenomen over de volgende onderwerpen:

 • Herbesteding van een box 3-lening leidt niet tot eigenwoningschuld. Herbesteding van een eigenwoningschuld voor verwerving, onderhoud, verbetering leidt wel weer tot een eigenwoning-schuld.
 • De financiering van huurderslasten leidt niet tot een eigenwoningschuld.
 • Successierechtschulden en schulden (bij staking) van een onderneming zijn geen eigenwoning-schuld. Verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule worden afgewezen.
 • Vanaf 1 januari 2010 kan de eigenwoningschuld ook bij doorstromers worden verhoogd met de lening voor de financieringskosten. Dit geldt ook voor leningen voor de financieringskosten die zijn afgesloten in 2004–2009.
 • De rentebeperking na de 30-jaarsperiode in samenhang met eerder gebruik vrijstelling kapitaalverzekering is aangevuld met eerder gebruik van de vrijstelling voor de spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning. Daarnaast wordt de 30-jaarsperiode bij partners behandeld.
 • De tekst van verkoop van (ondergrond van) de woning gevolgd door uitgifte in erfpacht is aangepast.
 • Borgstellingprovisie van kind aan de ouders kan aftrekbaar zijn.
 • Kosten voor renteverlaging bij waardestijging eigen woning.
 • Boete bij aflossing budgethypotheek.
 • Annuleringskosten lening.
 • Het beleid over rentebetaling door een ander is versoepeld.
 • Renteaftrek bij woonverenigingen.

GEEN REACTIES