Loondoorbetaling is maar één van de personeelslasten waar werkgevers in snoeien

Loondoorbetaling terug naar één jaar, 50% van de premie voor werknemer; geen doorbetaling bij ziekte door “eigen schuld”; het mes in verlofrechten en afschaffing BeZaVa.

In het rapport ‘Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb’ snoeien de werkgevers van VNO-NCW en MKB-Nederland hard in de sociale zekerheid van de werknemers. Zij doen dat omdat zij de verantwoordelijkheden ten aanzien van personeel beschouwen als ‘een belangrijke groeibreker voor het MKB’.

“Veel risico’s liggen nu alleen op het bord van de ondernemer”, stellen de werkgeversorganisaties. “Met name de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. Nergens anders ter wereld ligt dat risico voor twee jaar bij de werkgever. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de kleine bedrijven dit risico beperkt door sneller af te zien van het aannemen van personeel. De loondoorbetalingsplicht moet daarom terug van twee naar één jaar, waarbij de werkgever voor dat jaar een private verzekering afsluit waarvan de lasten worden gedeeld met de werknemer: het eerste half jaar is voor de werkgever, het tweede voor de werknemer. De werkgever moet overigens de mogelijkheid behouden van eigen risico dragen.

Geen doorbetaling bij ziekte ‘door eigen schuld’

Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW “dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.”

Mes in BeZaVa

“ Verder moet het mes in het doorgeschoten aantal wettelijke verlofrechten en moet de transitievergoeding bij contractbeëindiging na twee jaar ziekte worden geschrapt. Ook de BeZaVa, de wet die werkgevers tevens verantwoordelijk maakt bij ziekte van tijdelijke krachten, zelfs als die al uit dienst zijn, moet zo snel mogelijk van tafel.

Verbond: bewaar het goede

In eerdere publicaties werd de nadruk gelegd op het terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting van twee naar één jaar. Nog niet bekend was het feit dat dit een onderdeel betrof van meer verregaande plannen.
Het Verbond van Verzekeraars uitte meteen kritiek op de verkorting:

“De huidige verdeling van verantwoordelijkheden bij ziekte hebben een grote bijdrage geleverd aan het lage verzuim in Nederland en hiermee tot lagere lasten voor werkgevers. Het is daarom in het belang van zowel werkgevers als werknemers dat de huidige prikkels binnen dit systeem in stand worden gehouden. Wel is er aanleiding goed te kijken naar de knelpunten die met name kleine werkgevers ervaren, maar die kunnen ook worden geadresseerd met behoud van de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. We moeten een bewezen succesvolle aanpak van het verzuim niet overboord gooien."

Andere signalen

Het signaal van het MKB is opmerkelijk aangezien het kabinet juist vrijdag een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat onder werkgevers groot draagvlak bestaat voor de wettelijk vastgelegde loondoorbetalingsperiode. Ook blijkt de duur van de verzuimperiode slechts een beperkte rol te spelen bij het aannemen van personeel. Wel ervaren met name kleine werkgevers problemen met de taken die de ‘Wet poortwachter’ aan hen oplegt. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: "Het is slimmer om die knelpunten aan te pakken dan het hele stelsel ter discussie te stellen." Een verkorting van de loondoorbetalingsperiode, zo vreest het Verbond, zal leiden tot een hoger verzuim en een hogere instroom in de WIA.

GEEN REACTIES