Lijst fondsen die pensioenen moeten verlagen

De Pensioenfederatie publiceert medio februari een lijst van pensioenfondsen die naar de huidige inzichten op 1 april 2012 de pensioenen moeten verlagen. Het betreft fondsen die zelf aan De Nederlandsche Bank te kennen hebben gegeven dat korten nodig is om voldoende te herstellen.

Dit hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Pensioenfederatie afgesproken. Deze lijst staat los van de gebruikelijke directe communicatie tussen fondsen en hun deelnemers.

De pensioenfondsen maken deze weken de balans op over 2010. Het wordt dan duidelijk of de pensioenfondsen met problemen op schema zitten met hun herstelplan. In 2009 hebben 340 pensioenfondsen een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. De pensioenfondsen die een kortetermijnherstelplan hebben ingediend, geven in dit plan aan welke maatregelen zij voorstellen om binnen vijf jaar hun situatie te verbeteren.
Deze plannen worden elk jaar geëvalueerd, waarbij fondsen die van hun herstelpad afwijken aanvullende maatregelen, zoals het korten op de aanspraken, moeten voorstellen.

De pensioenfondsen met een herstelplan moeten op 11 februari hun evaluatie van het herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank beoordeelt de cijfers en overlegt met de fondsen over de aanvullende maatregelen. Deze worden in mei vastgesteld.

Op 31 december 2011 bekijken de fondsen opnieuw hun financiële situatie en besluiten ze na beoordeling van DNB definitief over het al dan niet verlagen van pensioen op 1 april 2012.

Update 20-2-2012

Vandaag heeft de Pensioenfederatie de lijst met namen van 80 (van de in totaal 103) fondsen die mogelijk moeten korten gepubliceerd.

GEEN REACTIES