Adfiz-leden stemmen in met Agenda voor de toekomst

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Adfiz op 2 juni hebben de leden unaniem ingestemd met de toekomstvisie voor de branche.

Adfiz zet drie thema’s prominent op de agenda: professionalisering van de adviseur, herpositionering in de keten en empowerment van de klant. Twee nieuwe gedragscodes en de nieuwe site samenvooruit.nu leveren het eerste bewijs "dat het Adfiz serieus is."

Adfiz prijst het intermediair om de professionaliseringsslag die de afgelopen jaren is volbracht, maar neemt tegelijkertijd waar dat het intermediair geen adempauze wordt gegund. Dat nieuwe wetgeving als gevolg van het Europese traject eerst over enkele jaren verwacht mag worden, kan geen reden zijn tot stilzitten. Internet, financiële crises, toenemende concurrentie en hoge eisen aan onze professionele normen zijn omgevingsfactoren die ertoe leiden dat het intermediair in hoog tempo moet doorinnoveren. Om te overleven en sterker en beter gepositioneerd te zijn dan nu. En om de aangetaste reputatie te herstellen. Adfiz ziet het als haar taak een voortrekkersrol te vertolken in de modernisering van de intermediaire bedrijfstak. Daarom heeft zij drie thema&acutes benoemd die voor Adfiz de agenda voor de toekomst zullen domineren: professionalisering van de adviseur, herpositionering in de keten en empowerment van de klant.

In het kader van verdere professionalisering zijn tijdens de ALV de nieuwe gedragscodes voor onafhankelijk advies en integriteit en het ballotagereglement bekrachtigd. Daarnaast zijn aanvullende codes op het gebied van deskundigheid en variabele beloning aangekondigd. Herpostionering in de keten duidt onder meer op het kiezen voor een heldere positie naast de klant. Dat betekent ook dat de relatie met verzekeraars verder verzakelijkt, waarbij zowel het klant-, intermediair- als aanbiedersbelang op juiste wijze wordt gediend. Bovendien is het daarbij van belang dat alle adviseurs toegang houden of krijgen tot en ruime keuze uit het marktaanbod. Tot slot wil Adfiz investeren in een sterkere positie voor de klant. Daarbij is het niet zozeer de ambitie om de klant deskundig te maken, maar wel om hem in de positie te brengen dat hij zich kritischer kan opstellen en beter in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid ook werkelijk te nemen.

Over deze drie thema’s zullen de komende weken korte enquêtes onder het intermediair worden gehouden via de nieuwe site www.samenvooruit.nu.

Het intermediair kan daar haar mening geven over belangrijke stellingnames en zélf ideeën aandragen die leiden tot een beter en sterker intermediair, een betere sector en een betere reputatie. Adfiz zal mede aan de hand van de geleverde input na de zomer een uitgebreid actieplan opstellen.

GEEN REACTIES