KNVG: smeer pensioenkorting uit over 10 jaar

‘Het minste wat moet gebeuren is, dat de kortingen worden uitgesmeerd over 10 jaar, zoals ook bij de voorstellen voor een reëel stelsel gebeurt.’

Dit pleidooi komt van oud- staatssecretaris van Financiën Martin van Rooijen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.

Net als de in de peilingen groeiende politieke partij 50Plus vindt Van Rooijen dat in het pensioenstelsel sprake is van discriminatie tussen de generaties. Anders echter dan de breder gesteunde opvatting dat er (te)veel gevraagd wordt van de solidariteit van de jongere generaties, meent KNVG dat het de ouderen zijn die onevenwichtig worden getroffen.

De aanslag op de inkomens van ouderen is onevenredig en onnodig zwaar. Opgeteld bij de reeds jarenlange indexatie-achterstand en andere maatregelen zoals het verhogen van het eigen risico bij de ziektekostenverzekering, is het koopkrachtverlies bij de meest getroffen gepensioneerden nu opgelopen tot rond 20%.

Daarom moeten de kortingen worden uitgesmeerd over 10 jaar.

“Na de discriminatoire belastingverhoging per 1 januari, het AOW-gat voor vroeggepensioneerden en de vermogenstoets voor ouderen die opgenomen zijn in een verzorgings- of verpleeghuis, volgen nu de lang verwachte verlagingen van pensioenrechten.”

Die zijn in deze omvang niet nodig volgens Van Rooijen die deze stelling niet alleen met de bekende argumenten (lage rentestand etc.) onderbouwt, maar daar een eigen sausje aan toevoegt:  “ Er wordt gerekend met een risicovrije discontovoet, terwijl uit de kortingen zelf blijkt dat het pensioen helemaal niet risicovrij is.”

Als pensioenfondsen er een soortgelijke redenering op na gaan houden betekent dat dus: omdat de pensioenuitkomst bijzonder onzeker is, moeten we zo risicovol mogelijk beleggen.

In een persbericht roept Van Rooijen de politiek op “om weer bij zinnen te komen nu het nog kan. Nu de kortingen zijn aangekondigd is het minste wat moet gebeuren, dat deze worden uitgesmeerd over 10 jaar, zoals ook bij de voorstellen voor een reëel stelsel gebeurt. Dat heeft als voordeel dat de korting bij herstel van de dekkingsgraad gemakkelijker terug te draaien is en het beperkt de impact van de maatregel. Ook voor de economie is dat beter. De korting kan wel in een keer worden afgeboekt van de verplichtingen.”

GEEN REACTIES