Kennis adviseur wordt aan verzekerde toegerekend

De rechter heeft er begrip voor dat verzekerde de polisvoorwaarde anders uitlegt dan de verzekeraar bedoelde omdat uit de tekst onvoldoende is op te maken wat wel en niet verzekerd is. Aan de andere kant heeft verzekerde zich laten bijstaan door een professionele verzekeringsadviseur. "Deze wordt geacht de betekenis en reikwijdte van de bijzondere insluiting – die binnen de verzekeringsbranche een vastomlijnde betekenis heeft – te kennen. De kennis van de tussenpersoon dient aan verzekerde te worden toegerekend", aldus het hof Amsterdam in een recent gepubliceerd arrest.

Het betreft hier een zogenaamde ´non owners liability clausule´ in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Dit is in een uitzondering op de uitsluiting van schade die is veroorzaakt door een motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

Deze uitzondering houdt in dat er wel dekking verleend wordt "voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte met of door een motorrijtuig, waarvan noch de verzekeringnemer noch een van zijn vennoten of bestuurders de bezitter of verzekeringsplichtige houder is."

Deze bijzondere insluiting in de AVB heeft binnen de verzekeringsbranche een vastomlijnde betekenis: zij is bedoeld voor het geval een bezitter of houder zijn motorrijtuig niet verzekerd heeft, en voor de situatie dat het verzekerd bedrag onvoldoende is om alle schade te vergoeden. Voor een werkgever leidt dit tot risico’s in het geval een werknemer met een auto die niet of onvoldoende verzekerd is, aan een derde schade toebrengt in de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de werkgever. In dat geval zou de benadeelde de werkgever aansprakelijk kunnen stellen als de werknemer onvoldoende verhaal biedt. Om dit risico af te dichten is deze clausule opgenomen. Hieruit vloeit voort dat de AVB-verzekering uitsluitend dekking biedt voor schade van derden die door een werknemer is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat niet aan de werkgever toebehoort. had de werknemer/bestuurder zelf schade geleden en die valt niet onder de clausule.

Verzekerde, de werkgever, werd door de werknemer/bestuurder met succes aansprakelijk gesteld voor de schade die hij leed toen hij als bestuurder van een auto in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een ongeval betrokken raakte. De werkgever wil nu het door hem te betalen schadebedrag verhalen op de AVB-verzekeraar. De bijzondere insluiting zegt niet met zoveel woorden dat die alleen betrekking heeft op schade aan derden en niet aan de bestuurder, aldus werkgever. Het hof is het met hem eens "dat uit de bewoordingen van de bijzondere insluiting niet direct volgt dat de bijzondere insluiting slechts ziet op schade die door een derde wordt geleden. Echter, deze omstandigheid betekent hier niet dat verzekeraar zich niet kan beroepen op de bedoeling van de bijzondere insluiting en de betekenis die de insluiting binnen de verzekeringsbranche heeft, ook al sluit die niet naadloos aan op de bewoordingen van de desbetreffende voorwaarde in de AVB-verzekering. Vast staat immers dat verzekerde bij het sluiten van de AVB-verzekering werd bijgestaan door een professionele verzekeringstussenpersoon. Deze wordt geacht de betekenis en reikwijdte van de bijzondere insluiting – die binnen de verzekeringsbranche een vastomlijnde betekenis heeft – te kennen. De kennis van de tussenpersoon dient aan verzekerde te worden toegerekend. Dat betekent dat verzekerde er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de AVB-verzekering hem de in dit verband door hem bepleite dekking zou bieden. Vanwege de kennis van de tussenpersoon rustte ten tijde van de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst ook niet op verzekeraar de verplichting om haar verzekerde te informeren over de mogelijkheid een zogeheten SVI-verzekering te sluiten, waaronder de onderhavige schade wel verzekerd zou zijn geweest."

Gezien deze motivering van het hof lijkt de mogelijkheid niet uitgesloten dat de werkgever de schade nu zal proberen te verhalen op de adviseur.

Het verkeersongeval waarover het hier gaat vond plaats in 1998. Na het ArenA-arrest van de Hoge Raad in 2001 hebben verzekeraars de WEGAM- en WEGAS-polis ontwikkeld, een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering die ook deze schade dekt. Zie ook in de Kennisportal: WEGAM-polis

Het volledige arrest.

GEEN REACTIES