Kabinet wijst AOV-voorstellen SER af

Uitgangspunt van het kabinet is dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vooralsnog geen aanleiding geven voor een uitbreiding van de publieke verantwoordelijkheid voor zelfstandigen.

Belangrijke overweging bij de SER-voorstellen voor het verlengen van de aanmeldperiode voor de vrijwillige ZW- en WIA-verzekering is dat de gemiddelde premie van deze verzekeringen onvoldoende is om de arbeidsongeschiktheidskosten te dekken. Dit wordt gecompenseerd via kruissubsidiëring door andere –verplicht – verzekerden. Een langere openstelling kan er toe leiden dat meer slechte risico?s zich via de vrijwillige ZW- en WIA-verzekering verzekeren, hetgeen consequenties kan hebben voor de betaalbaarheid van de vrijwillige verzekering. Dit risico is eerder ook onderkend bij de verlenging van de aanmeldtermijn van 4 naar 13 weken in 2008.

Deze voorstellen van de SER wijst het kabinet af. Dit geldt ook voor de SER-voorstellen tot (tijdelijke) verruiming van vermogens- en inkomenscriteria van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), die op soortgelijke bezwaren stuiten. Het kabinet onderschrijft de aanbeveling van de SER om het bewustzijn van zelfstandigen met betrekking tot het risico van arbeidsongeschiktheid vanaf de start van hun ondernemerschap verder te versterken. Net als de SER ziet het kabinet hierin een belangrijke rol weggelegd voor die partijen waartoe startende zelfstandigen zich van nature wenden, te weten de Kamers van Koophandel, zzp-organisaties, verzekeraars en het UWV. Kamers van Koophandel, verzekeraars, FNV Zelfstandigen en PZO hebben dit punt gezamenlijk opgepakt en op 6 december 2010 is de website www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl online gegaan. Daarnaast zal ook het UWV de informatievoorziening over de vrijwillige ZW- en WIA-verzekering verbeteren.

Ook de uitkomsten van het onderzoek naar de pensioensituatie van zzp-ers kunnen van betekenis zijn voor de discussie over arbeidsongeschiktheid en zzp-ers.

Reactie kabinet op SER-advies zzp-ers

GEEN REACTIES