Independer aansprakelijk voor niet verlengen voorlopige ORV

Het bewaken van medische acceptatietrajecten en het tijdig signaleren van vertraging een essentiële is een essentiële taak van een assurantietussenpersoon.

Verzekerde heeft een aan een hypotheek gekoppelde voorlopige ORV-dekking en overlijdt kort nadat de dekkingstermijn is verstreken.

De voorlopige dekking was aangegaan voor een periode van 30 dagen. Binnen die termijn bleek dat verzekeraar een nadere medische keuring noodzakelijk achtte. Die kon pas plaatsvinden op een tijdstip dat de voorlopige dekking al was verlopen. Normaal is dat de adviseur in dat geval een verlenging van de voorlopige dekking voor de tijd van een maand vraagt. Een dergelijk verzoek wordt normaliter altijd ingewilligd. Nadat de dekking geëxpireerd en voordat de medische keuring kon plaatsvinden overleed de verzekerde. Verzekeraar weigerde uitkering. Independer, die fungeerde als bemiddelaar en als gevolmachtigde de voorlopige dekking had verstrekt, werd aansprakelijk gesteld.

In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld “dat het bewaken van medische acceptatietrajecten en het tijdig signaleren van vertraging een essentiële taak is van een assurantietussenpersoon en dat deze dan ook verplicht is ervoor zorg te dragen dat er tijdig een verlenging wordt gevraagd, óók als – zoals in dit geval – de kandidaat-verzekerde en zijn echtgenote op de hoogte zijn van de beperkte geldigheidsduur van de voorlopige dekking. Daarnaast dient hij – indien verlenging niet mogelijk blijkt – zijn cliënt op de consequenties daarvan en de eventuele alternatieven daarvoor te wijzen.
Het hof stelt vast dat Independer verzekerde niet attent heeft gemaakt op het aflopen van de voorlopige dekking en evenmin heeft aangegeven dat een verlenging van die voorlopige dekking mogelijk was. Daarom is het hof met de rechtbank van oordeel dat Independer niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mocht worden verwacht.

Dat het voor verzekerde duidelijk was dat de voorlopige dekking 30 dagen duurde en dat verzekerde zich na het overlijden van haar echtgenoot realiseerde dat hij nog niet verzekerd was – zoals Independer onder deze grief ook nog aanvoert – maakt dat oordeel niet anders.”

Het volledige arrest

GEEN REACTIES