Einde StFD markeert scheiding intermediairs-aanbieders

Een stichting waarin aanbieders en intermediair gezamenlijk zitting hebben past niet in een marktmodel waarin hun rollen strikt gescheiden zijn.

Vandaag heeft de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) via een nieuwsbrief bekend gemaakt haar activiteiten te staken. Deze activiteiten worden voortgezet door de AFM.

Hiermee komt een einde aan een zelfreguleringsinstituut dat door de branche als samenwerkingsverband van aanbieders en intermediairs naar aanleiding van de komst van de Wfd werd opgericht.

Belangrijkste doelstelling was om de taak van de AFM te verlichten en daardoor de kosten van toezicht zo laag mogelijk te houden. Zo kon de StFD ervoor zorgen dat vergunningaanvragen compleet bij de AFM ingediend werden en een self assessment organiseren. Ook kon de stichting eraan meewerken dat de AFM voor wat betreft haar toezichttaken niet met hagel hoefde te schieten, maar zich gericht kon concentreren op concrete risico’s. In ruil voor dit alles kregen StFD-deelnemers een korting op de toezichtkosten.

De stichting heeft in de praktijk niet alle oorspronkelijke doelstellingen kunnen waarmaken. Maar dat is niet de reden dat deze wordt ontbonden. In de afgelopen tijd is gebleken dat een aantal marktpartijen het model waarin intermediair en aanbieders gescheiden optreden heel stringent willen doorvoeren. Daarin is, het in stand houden van een gezamenlijk platform, zoals StFD het noemt, “minder logisch”.

De StFD vervolgt in de nieuwsbrief: “Bovendien zijn met de ontwikkeling van het toezicht in de afgelopen jaren de aard van de zelfregulering op dit terrein en de efficiency-overwegingen anders komen te liggen. Door veel deelnemers wordt vooral de ‘voorportaalfunctie’ van de StFD alvorens men in contact komt met de AFM, als belangrijk ervaren. Maar dit vormt naar de mening van het bestuur onvoldoende basis onder de StFD.

Overwogen is om de dienstverlening aan de deelnemers uit te breiden met nieuwe activiteiten ter ondersteuning van het intermediair bij het inrichten van hun bedrijfsvoering naar de eisen van de moderne tijd. Deze richting wordt echter onvoldoende levensvatbaar geacht.

Daarom heeft het bestuur besloten om de activiteiten van de StFD te staken en deze te ontbinden. Dit zal de komende maanden worden geëffectueerd. Daarna zullen vergunningaanvragen volledig door de AFM worden behandeld. Voor vragen kunnen financiële dienstverleners dan terecht bij het Ondernemersloket van de AFM, ook over het Self Assessment. De StFD zal samen met de AFM onderzoeken op welke manier deze overgang het beste kan plaatsvinden. Met het beëindigen van de activiteiten zal de StFD conform de statuten worden ontbonden. Als na afwikkeling een batig saldo overblijft, zal hieraan conform de statuten een passende bestemming worden gegeven, mogelijk in de vorm van een restitutie aan de deelnemers.”

GEEN REACTIES