DNB wil deskundig en onafhankelijk intern toezicht op fondsbesturen

Het intern toezicht op pensioenfondsbesturen moet sterker worden dan het kabinet van plan is, aldus DNB in een reactie op het consultatiedocument.

Effectief intern toezicht vergroot het zelfsturend vermogen van het bestuur en verbetert de kwaliteit van het bestuur. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, moet het intern toezicht voldoende tegenwicht kunnen bieden aan het bestuur, aldus DNB.

Hiervoor is naar de mening van DNB allereerst vereist dat de leden van intern toezicht deskundig en onafhankelijk zijn. Daarbij vindt DNB het belangrijk dat de toezichthouder de mogelijkheid heeft leden van het intern toezichtorgaan op deskundigheid te toetsen. “Leden van een raad van toezicht zijn (mede)beleidsbepaler. Voor leden van een visitatiecommissie geldt dit niet. Aan een visitatiecommissie zijn minder bevoegdheden toegekend en deze staat op grotere afstand van het fonds, waardoor de leden van een visitatiecommissie in principe niet als medebeleidsbepaler kunnen worden aangemerkt. Niettemin acht DNB het ven belang dat voor leden van de visitatiecommissie een deskundigheidseis in de wet wordt opgenomen, waardoor DNB indien daartoe aanleiding is, leden van een visitatiecommissie kan toetsen op deskundigheid.”

Verder vindt DNB dat het intern toezicht de mogelijkheid moet krijgen in te grijpen wanneer het van oordeel is dat er sprake is van disfunctioneren van het bestuur. Op grond van het voorontwerp heeft het intern toezicht naar het oordeel van DNB te weinig slagkracht. Dat zou kunnen worden vergroot door de meldingsplicht voor een raad van toezicht meer gewicht te geven. “Hierbij kan worden gedacht aan de verplichting om aan DNB te melden wanneer de benoemende instantie niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht reageert op de melding van disfunctioneren van het bestuur.”

Ook bij intern toezicht door een visitatiecommissie vindt DNB versterking van de slagkracht noodzakelijk en doet aanbevelingen die soortgelijk zijn aan die voor de raad van toezicht.

GEEN REACTIES