DNB over verzekeraarsvergunning bij abonnement

De Nederlandsche Bank heeft desgevraagd aan adviseurs uitgelegd wanneer bij gebruikmaking van het abonnementensysteem wel of niet sprake is van handelen als schadeverzekeraar.

Als een adviseur niet aangemerkt wil worden als verzekeraar dient hij ervoor te zorgen dat zijn abonnement niet voldoet aan het criterium ´verbintenis tot uitkering´ en ook niet aan het criterium ´onzekerheid´.

Concreet betekent dit volgens DNB dat het intermediair geen handelingen mag verrichten (met uitzondering van administratieve) met betrekking tot zaken die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker waren. Begeleiding van schade vindt plaats indien zich bij de klant een schade voordoet en de cliént een beroep doet op de dienstverlening van de onderneming betreffende de begeleiding bij schade. Omdat het niet zeker is dat dit voorval zich daadwerkelijk zal voordoen moet het abonnement beschouwd worden als een verzekering, aldus DNB.

De Nederlandsche Bank verwijst naar het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald dat sprake is van een verzekering indien aan de volgende vier criteria is voldaan:

Bij een abonnement wordt – vindt DNB – al snel voldaan aan drie van de vier criteria. "Voor het beantwoorden van de vraag of een abonnement aangemerkt dient te worden als verzekering, is met name van belang om vast te stellen of sprake is van onzekerheid (is tijdens het afsluiten van de overeenkomst al dan niet zeker óf, wanneer of hoe vaak de tussenpersoon gehouden is tot uitkering ofwel gehouden is de toegezegde prestatie(s) te verrichten) en of er sprake is van een verbintenis tot uitkering.

"Indien een abonnement zich beperkt tot administratieve handelingen in geval van schade, dan wordt voldaan aan het criterium ´onzekerheid´. Een dergelijke prestatie wordt echter niet gezien als een ´verbintenis tot uitkering´. Deze prestatie heeft namelijk louter een administratief karakter. Het abonnement wordt dan niet als een verzekering aangemerkt. Indien een abonnement evenwel ook voorziet in belangenbehartiging in geval van schade, dan wordt zowel aan het criterium ´onzekerheid´ als aan het criterium ´verbintenis tot uitkering voldaan. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een toezegging van een tussenpersoon om in geval van schade ten behoeve van zijn cliënt in discussie te treden met de verzekeraar over de dekking en/of de omvang van de schade. Er is dan sprake van een prestatie waarvan het ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet zeker is óf, wanneer of hoe vaak deze dient te worden verricht en een prestatie die verder gaat dan het verrichten van administratieve handelingen. Indien ook aan de overige twee criteria wordt voldaan, is sprake van een verzekering.

"Door het volgen van deze redenering beschouwt DNB in de praktijk vrijwel alle mogelijke abonnementsvormen als een verzekering.

GEEN REACTIES